A A A

Pühapäev, 30. aprill 2017 12:03

EST ENG RUS

Prindi

Universaalteenuse kasutaja

Kes on universaalteenuse kasutaja:

Universaalteenuse kasutajateks on need lõppkasutajad, kes on universaalteenuse osutamise kohustusega sideettevõtjale esitanud vastava taotluse. Tänased telefoniühendused ei muutu 01. jaanuarist 2007 automaatselt universaalteenuse ühendusteks. Selleks tuleb lõppkasutajal esitada universaalteenust osutavale sideettevõtjale vastav taotlus ja sõlmida vastav leping teenuse saamiseks. Ühendus on universaalteenuse ühenduseks elektroonilise side seaduse mõistes siis, kui tegemist on universaalteenuse osutamise kohustuse täitmise ajal loodud uue või uuendatud ühendusega, mis vastab universaalteenuse ühendusele sätestatud tehnilistele nõuetele. Universaalteenuse osutaja peab eristama universaalteenuse raames pakutavate teenuste kasutaja universaalteenuse raamest väljuvate teenuste kasutajatest.