Tööstusohutusega tegeleb Tehnilise Järelevalve Ametis 2 osakonda- ehitusosakond ning tehnikaosakond.

Tööstusohutuse alal kontrollib Tehnilise Järelevalve Amet toodete turulelaskmist ja kasutusele võtmist, tegevusvaldkondades kehtestatud nõuete järgimist ja tagamist, selgitab välja toimunud õnnetuste põhjused ja vajadusel rakendab meetmeid õnnetuste ennetamiseks. Ohutusnõuete tagamise kontrollimiseks teostatav järelevalve planeeritakse vastavalt kindlatele prioriteetidele, milleks on piirkonnad, ettevõtted, objektide ohtlikkuse tase ning kaebuste ja õnnetuste statistika.

Tehnilise Järelevalve Amet kontrollib ka ettevõtete, teavitatud asutuste, tehnilise kontrolli teostajate ja personali sertifitseerimisasutuste tegevust.

Ehitusosakonna tegevusvaldkondadeks on ehitised ja ehitustooted,  hoonete energiatõhusus, lõhkematerjalid ja pürotehnika ning mäetööd.

Tehnikaosakonna tegevusvaldkondadeks on masinad, surveseadmed, gaasiseadmed, gaasipaigaldised, gaasitööd, liftid ja köisteed, legaalmetroloogia, elektriseadmed, elektripaigaldised, elektritööd ning ohtlikud kemikaalid.