A A A

Esmaspäev, 29. mai 2017 10:41

EST ENG RUS

Nõuded surveseadmetele

Surveseadmete kasutamise ohutuse tagamiseks teostab Tehnilise Järelevalve Amet riiklikku järelevalvet surveseadmete kasutusele võtmisele, kasutamisele, surveseadmetööle (projekteerimine, valmistamine, ehitamine, paigaldamine, demonteerimine, seadistamine, katsetamine, remontimine), korrashoiule, kaitsevööndis tegutsemisele, turule laskmisele ja auditile kehtestatud nõuete järgimise üle . Surveseadme kasutuskontrolli käigus kontrollime eelkõige, kas surveseade vastab ohutusnõuetele ning kas on läbi viidud seadusega ette nähtud audit ja nõutaval juhul määratud surveseadme kasutamise nõuete täitmist korraldav isik ehk kasutamise järelevaataja.

Samuti teostame Eestis müügil olevate surveseadmete nõuetekohasuse järelevalvet, mille käigus kontrollime seadme ja selle märgistuse nõuetekohasust ning eestikeelsete paigaldus-, kasutus- ja hooldusjuhendite olemasolu.

Surveseadmetööde tegijate puhul kontrollime majandustegevuse registri registreeringu olemasolu ning personali pädevust ja nende tegevuse nõuetekohasust.