A A A

Laupäev, 29. aprill 2017 00:46

EST ENG RUS

Prindi

Teabeleht (TL)

Ohtliku kemikaali käitleja teabeleht sisaldab järgmisi andmeid:

1) käitaja nimi, aadress, kontaktandmed, registrikood või isikukood, olemasolu korral ettevõtte veebiaadress;
2) käitise aadress, kontaktandmed ja geograafilised koordinaadid;
3) ohutuse eest vastutava isiku nimi, amet ja kontaktandmed;
4) käideldava ohtliku kemikaali või ohtlikku kemikaali sisaldava toote nimetus ja rahvusvaheliselt tunnustatud kood ja ÜRO number, ohuklass ja Chemical Abstracts Service’i (CAS) number või European Community (EC) number;
5) käideldava ohtliku kemikaali ohuklass, ohukategooria ja ohulaused, ohtliku toote allklass;
6) käideldava ohtliku kemikaali suurim võimalik kogus käitises või ohtlikus tootes olevate ohtlike ainete summaarne kogus;
7) käideldava ohtliku kemikaali füüsikalised ja keemilised omadused, füüsikaline olek ning tuleohu korral leektäpp;
8) käitise lähiümbruse kirjeldus, kõik objektid ja tegurid, mis võivad põhjustada õnnetust või raskendada ettevõttest lähtuva õnnetuse tagajärgi või põhjustada doominoefekti;
9) käitise tegevus või kavandatud tegevus;
10) teabelehe koostanud isiku nimi, ametikoht, kontaktandmed, allkiri ja koostamise kuupäev.

Teabelehele lisatakse käitise lähiümbruse plaan ja asendiplaan, millele märgitakse kemikaali käitamise kohad ning ohtliku kemikaali käitlemiskoha juurde- ja läbipääsuteed.

Teabelehe vorm

Lähiümbruse kirjeldus:
 

 1. Cramo ehitusseadmete rendipunkt
 2. Kuusakoski teenindusplats
 3. OÜ Lepatehnika rendihoone
 4. Laohoone (lammutusele minev)
 5. A.M.F Hulgi AS laohoone
 6. OÜ Katusenõunikud laohoone
 7. Valio Eesti AS Võru juustutööstus
 8. Laohoone
 9. Korterelamu
 10. Ühekordsed kivihooned
 11. Eramu
 12. Judis OÜ hulgiladu
 13. Ami Treipuit OÜ tootmishoone
 14. Interstone OÜ tootmis-laohooned
 15. OÜ Svenai autolammutus
 16. Mahtna Kütus AS kauplus-ladu
 17. Hasler Kaubandus OÜ ehitusmaterjalide kauplus
 18. Eramud
 19. Eramu
 20. Eramu
 21. Kuperjanovi jalaväepataljon

Lähiümbruse kirjeldus:

Asendiplaan:

 

Asendiplaan: