A A A

Pühapäev, 30. aprill 2017 12:08

EST ENG RUS

Prindi

Standardid ja tehnilised normid

Eestis reguleerib standardite ja tehniliste normidega seonduvat Toote nõuetele vastavuse seadus. Selles reguleeritekse ja sätestatakse tehnilise normi, standardi ja tehnilise kirjelduse vahelised seosed, tehniliste kaubandustõkete vältimise põhimõtted, tehnilisest normist ja standardist teavitamise alused ja standardimise korraldamise alused.

Standard toote nõuetele vastavuse seaduse alusel on üldiseks ja korduvaks kasutamiseks standardiorganisatsiooni poolt vastuvõetud dokument, mis sisaldab tehnilist kirjeldust või juhiseid tegevuse või selle tulemuse kohta ning mille kasutamine on üldjuhul vabatahtlik. Kohustuslikuks muutub standard hetkest, kui mõnda õigusakti tekib viide sellele standardile.

Eesti standard on Eesti standardiorganisatsiooni poolt vastu võetud standard ja selleks võib olla algupärane Eesti standard, üle võetud rahvusvaheline standard, üle võetud Euroopa standard või üle võetud teise riigi standard. Eesti standard kannab alati tähist EVS (näiteks EVS 876:2003 või EVS-EN 50126-1:2005 )
Euroopa standardeid saab Eesti standardiks üle võtta tõlkemeetodil, jõustumisteate või ümbertrüki meetodil. Kahel viimasel juhul jääb standardi tekst eesti keelde tõlkimata ning avaldatakse üldjuhul inglisekeelsena.

Harmoneeritud standard on Euroopa Komisjoni mandaadi alusel Euroopa standardiorganisatsiooni poolt koostatud ja vastu võetud standard. Harmoneeritud standardid koostatakse arvestades direktiivides toodud olulisi nõudeid ja neid saab kasutada direktiivi nõuete täitmise tõendamiseks. Kui harmoneeritud standardi kohta on avaldatud teade (viide) Euroopa Liidu Teatajas ja standard on vastu võetud vähemalt ühe Euroopa Liidu liikmesriigi rahvusliku standardina, eeldatakse, et sellisele standardile vastav toode või teenus vastab standardiga kaetud nõuete osas tehnilisele normile.

Eestis korraldab standardimistegevust MTÜ Eesti Standardikeskus.

Raudteevaldkonna standardimise edendamiseks on Eesti Standardikeskuse juurde loodud tehniline komitee märgistusega EVS/TK 16 Raudtee.

Hetkel on raudteevaldkonnas Eesti standardeid umbes 250. Nendest üks on algupärane Eesti standard, kõik ülejäänud Euroopa standardimisorganisatsioonide poolt koostatud ja Eesti standardiks vastu võetud standardid. Eestikeelsena on avaldatud 17 Euroopa standardit, hetkel on tõlkimisel 3 standardit.

Avaldatud standardite käsitlusalade ja ostutingimustega saab tutvuda siin, standardi terviktekstidega saab tutvuda Eesti Standardikeskuse raamatukogus.