A A A

Esmaspäev, 29. mai 2017 10:37

EST ENG RUS

Prindi

Sideteenuste osutamise alustamine

Igal isikul on õigus alustada üldkasutatava elektroonilise side teenuse osutamist.
Üldkasutatav elektroonilise side teenus on selline teenus, mida sideettevõtja pakub vastaval sideteenuse turul üldistel alustel kõikidele isikutele, ilma et isikud peaksid vastama mingitele neid teistest sarnastest isikutest eristavatele tunnustele ja teenus on üldkasutatav eelkõige siis, kui selle osutamine on kestev ja järjepidev ning seda pakutakse sisuliselt ühesugustel tingimustel.

Kui välismaa äriühing tahab oma nimel Eestis püsivalt pakkuda kaupu või teenuseid, siis peab ta eelnevalt kandma filiaali äriregistrisse äriseadustikus https://www.riigiteataja.ee/akt/119032015046  sätestatud korras.

Enne üldkasutatava sideteenuse osutamise alustamist peab ettevõtja esitama Eesti teabevärava (https://www.eesti.ee ) kaudu või notari (https://www.notar.ee ) vahendusel majandustegevuse registrile majandustegevusteate.

Majandustegevusteates esitatakse lisaks majandustegevuse seadustiku üldosa seaduses sätestatule osutatava sideteenuse kirjeldus ja tegevuse geograafiline piirkond.

Üldkasutatava elektroonilise side teenused, mille puhul kehtib teate esitamise kohustus, on järgmised:

• Andmesideteenus
• Telefoniteenus
• Mobiiltelefoniteenus
• Võrguteenus
• Püsiliiniteenus
• Kaabelleviteenus

• Muu elektroonilise side teenus (sideteenus, mis ei kuulu ühegi eelpoolnimetatud teenuse alla)

Sideteenuste mõistete definitsioonid leiate elektroonilise side seadusest

Majandustegevuseteate, majandustegevuse üldandmete muutmise teate, majandustegevusest loobumise teate ja majandustegevuse jätkamise teate esitamisel Eesti teabevärava kaudu kannab registrisse andmed ettevõtja ise või tema soovil notar.

Kui ettevõtja esitab majandustegevusteate, üldandmete muutumise teate või majandustegevuse jätkamise teate muul viisil kui ühtse kontaktpunkti kaudu, siis tasub ta andmete registrisse kandmise eest riigilõivu riigilõivuseaduses sätestatud määras.

Juhul kui juhatuse liige volitab registrikande tegemiseks teist isikut, siis kõigepealt tuleb teha volitus Eesti teabevärava (https://www.eesti.ee ) kaudu või notari vahendusel ja seejärel saab volitatud isik teostada vajalikke toiminguid majandustegevuse registris.

Majandustegevuse üldandmete muutumise korral esitab ettevõtja viivitamata, kuid hiljemalt viie tööpäeva jooksul, registripidajale majandustegevuse üldandmete muutmise teate.
Ülevaade sideettevõtja õigustest ja kohustustest (http://www.tja.ee/sideettevotja-oigused-ja-kohustused/ )
Ülevaate majandustegevusteate esitanud sideettevõtjatest ja nende poolt osutatavatest teenustest leiate majandustegevuse registrist