A A A

Kolmapäev, 26. aprill 2017 07:14

EST ENG RUS

Prindi

Sideteenuse toimepidevus ja turvalisus

Vastavalt Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ministri 16.02.2010 käskkirjale nr 60 „Ministeeriumi korraldada olevate elutähtsate teenuste toimepidevuse tagamise üle järelevalve teostajate ja nende ülesannete määramine“ on Tehnilise Järelevalve Ametil (TJA) kohustus teostada järelevalvet elutähtsate sideteenuste toimepidevuse tagamise üle.

Hädaolukorra seaduse § 37 lg 3 punkt 3 kohustab elutähtsa teenuse osutajat teavitama viivitamata elutähtsat teenust korraldavat asutust või tema määratud asutust elutähtsa teenuse toimepidevust oluliselt häirivast sündmusest või sellise sündmuse toimumise vahetust ohust.

Alates 1. juulist 2014 läks elektroonilise side seaduse § 87 lõige 2 alusel TJA järelevalvepädevus sidevõrgu ja -teenuse turvalisuse ja terviklikkuse osas üle Riigi Infosüsteemi Ametile ning sellest tulenevalt on sideettevõtja kohustatud viivitamata teavitama Riigi Infosüsteemi Ametit kõigist sidevõrgu ja -teenuse turvalisuse ning terviklikkuse tagamist ohustavatest juhtumitest, mis olulisel määral mõjutavad sideteenuse või -võrgu toimimist, ning nende juhtumite kõrvaldamiseks rakendatud meetmetest.

Muudatusest tulenevalt on sideettevõtja edaspidi kohustatud:

1.viivitamata teavitama kõigist sidevõrgu ja -teenuse turvalisuse ning terviklikkuse tagamist ohustavatest juhtumitest, mis olulisel määral mõjutavad sideteenuse või –võrgu toimimist, ning nende juhtumite kõrvaldamiseks rakendatud meetmetest Riigi Infosüsteemi Ameti intsidentide käsitlemise osakonda (CERT-EE) aadressile teade at cert dot ee  

2. viivitamata teavitama hädaolukorra seaduse 37 lg 3 p 3 alusel elutähtsa teenuse toimepidevust oluliselt häirivast sündmusest või selle sündmuse toimumise vahetust ohust TJA-d endisel viisil aadressil intsident at tja dot ee