A A A

Laupäev, 29. aprill 2017 00:49

EST ENG RUS

Prindi

Sideettevõtja õigused ja kohustused

Võrguteenuseid pakkuv sideettevõtja on kohustatud teise sideettevõtja soovi korral pidama heas usus läbirääkimisi sidevõrkude vastastikuseks sidumiseks, kui see on vajalik sideteenuse osutamiseks. Nimetatud kohustuse täitmiseks on sideettevõtja muuhulgas kohustatud avaldama teisele poolele kogu sidumiseks vajaliku informatsiooni, sealhulgas võrguliideste parameetrid.

Sideettevõtjal on õigus vabalt kokku leppida juurdepääsu või sidumise tehnilistes ja ärilistes tingimustes, arvestades elektroonilise side seaduse  (ESS) § 63 lõigetes 1-3 sätestatuga ja §-de 50-53 alusel sideettevõtjale kehtestatud võimalike kohustustega.

Sideettevõtjal on õigus lõpetada lepingueelsed läbirääkimised ja keelduda juurdepääsu- või sidumiselepingu sõlmimisest, kui sidumise või juurdepääsu tehnilise võimaluse loomine oleks ebamõistlikult koormav või sidumine või juurdepääs kahjustab tema võrgu terviklikkust.

Seadmete paigaldamisel tuleb lähtuda sellest, et hiljem oleks võimalik tagada nende ohutu kasutamine, mille käigus ei tohi kahjustada selle kasutajate ja kolmandate isikute elu, tervist ja vara. Seadmed peavad olema paigaldatud viisil, mis välistab raadiohäirete tekkimise ja elektromagnetilise ühildatavuse nõuete rikkumise.

Isikud on kohustatud andma Tehnilise Järelevalve Ametile ESS-ga pandud ülesannete täitmiseks vajalikku teavet, välja arvatud teavet konkreetsete sõnumite kohta, ja sideteenuse kasutajat puudutavaid andmeid, mille avaldamine on piiratud vastavalt ESS § 102-107.
Lisaks ülaltoodud õigustele ja kohustustele peab sideettevõtja täitma kõiki ESS-st ja teistest Eesti Vabariigi õigusaktidest tulenevaid nõudeid.