A A A

Kolmapäev, 26. aprill 2017 07:12

EST ENG RUS

 

 

Prindi

Selgitustaotlus/märgukiri

Märgukirjaga saab teha ettepanekuid Ameti töö paremaks korraldamiseks või valdkonna arengu kujundamiseks.

Selgitustaotlusega saab küsida teavet, millele vastamisega kaasneb faktide kogumine erinevatest allikatest ning olemasoleva teabe analüüsimine. Selgitustaotlusega saab taotleda õigusalaseid selgitusi Ameti tegevuse aluseks olevate õigusaktide ja pädevuse kohta.

Teile vastatakse märgukirja ja selgitustaotluse vastamise seadusega  ettenähtud korras mitte hiljem kui 30 kalendripäeva jooksul arvates selle registreerimisest. Erandkorras (tulenevalt vastamise keerukusest) võib tähtaeg pikeneda kuni 2 kuuni.Sellisel juhul teavitatske tähtaja pikenemisest koos põhjusega.

Kui Ameti pädevuses ei ole arvestada esitatud seisukohta või ettepanekut ega soovitud teavet või selgitust anda, siis edastatakse see õigele kontaktisikule või organile viie (5) tööpäeva jooksul. Märgukirja/selgitustaotluse edastamisest antakse teada.  

Vastamisest võib loobuda, kui:

  • isikut ei ole võimalik kindlaks teha;
  • puuduvad isiku sideandmed;
  • sisu ei ole loetav või arusaadav;
  • isik on selgelt väljendanud seisukohta, et ta ei soovi märgukirjale vastust;
  • selgitustaotlusele vastamine nõuab teabe suure mahu tõttu asutuse töökorralduse muutmist või nõuab põhjendamatult suuri kulutusi;
  •  märgukiri/selgitustaotlus ei ole esitatud eesti keeles;
  •  isik on piiratud teovõimega ja talle on kohtu poolt määratud eestkostja ning kiri on esitatud esindaja eelneva nõusolekuta.

Tärniga tähistatud väljad on kohustuslikud.  

Pärast nupule "Saada" vajutamist tuleb teade, kas selgitustaotluse/märgukirja saatmine õnnestus või mitte. 

Andmed selgitustaotluse / märgukirja esitaja kohta*
Füüsilise isiku puhul ees- ja perekonnanimi. Juriidilise isiku puhul lisaks ka juriidilise isiku nimi.
Kontaktandmed* Täites kontaktandmete välja märkige aadress, millele saadetakse meie vastus
Telefoni number
Selgitustaotluse / märgukirja sisu*
Kuupäev