A A A

Pühapäev, 30. aprill 2017 11:58

EST ENG RUS

Prindi

Sagedusloa taotlemine ja andmine

Sagedusloa saamiseks tuleb Tehnilise Järelevalve Ametile esitada vormikohane taotlus.

Kui isik taotleb sagedusluba raadiosageduste kasutamiseks ringhäälingus, tuleb taotlusele lisada ringhäälinguluba või kirjalik kokkulepe ringhäälinguluba omava ringhäälinguorganisatsiooniga tema programmi edastamiseks ringhäälingus.

Tehnilise Järelevalve Amet teavitab sagedusloa taotlejat ühe nädala jooksul, alates taotluse saamisest, taotluses esinevatest puudustest ning määrab tähtaja puuduste kõrvaldamiseks.

Enne sagedusloa andmist teavitab Tehnilise Järelevalve Amet kirjalikult või taotleja nõusolekul elektrooniliselt sagedusloa taotlejat alljärgnevatest piirangutest:

  • tehnoloogia määratlusest, mille jaoks raadiosageduste kasutamise õigus on antud
  • raadiosageduse kasutamise otstarbest, kasutusviis ja kasutuspiirkond või -koht
  • raadiosageduse efektiivse ja tõhusa kasutamise nõuetest
  • tehnilistest tingimustest raadiosasageduste kasutamiseks
  • tehnilistest tingimustest raadiohäirete vältimiseks
  • rahvusvahelisest lepingust tulenevad nõuded
  • Piirangutest teavitatakse koos nende rakendamise põhjendustega ja tasumisele kuuluva riigilõivu suuruse

Sagedusloa saamiseks on taotleja kohustatud tasuma riigilõivu viie tööpäeva jooksul pärast riigilõivu teavitamist.

Tehnilise Järelevalve Amet annab sagedusloa pärast kõikide vajalike dokumentide esitamist ja riigilõivu tasumist:

  • kuue nädala jooksul - kui raadiosageduste kasutamine ei vaja rahvusvahelist koordineerimist
  • kaheksa kuu jooksul kui raadiosageduste kasutamine vajab rahvusvahelist koordineerimist

Enne sagedusloa andmist lennuliikluse teenindamiseks raadioside-, navigatsiooni- või jälgimisseadmete abil kooskõlastab Tehnilise Järelevalve Amet sagedusloa tingimused Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni sageduste koordinaatoriga Eestis.

Sagedusloa kehtivusaeg on üks aasta , kui taotleja ei soovi lühemat tähtaega.
Vee- või õhusõiduki raadioloa kehtivusaeg on kolm aastat , kui taotleja ei soovi lühemat tähtaega.

Sagedusloa andmine otsustatakse Tehnilise Järelevalve Ameti otsusega.

Sagedusloa omaniku kirjalikul nõudmisel väljastab Tehnilise Järelevalve Amet kolme tööpäeva jooksul vastava taotluse saamise päevast taotlejale kirjaliku kinnituse temale sagedusloaga antud õigustest ja kohustustest raadiosageduste kasutamisel.

Tehnilise Järelevalve Amet annab vee- või õhusõiduki raadioloa rahvusvaheliselt tunnustatud vormile , mis edastatakse taotlejale posti teel väljastusteatega või muul viisil.

Sagedusloa andmise otsus ja sagedusloa tingimused on kättesaadavad Tehnilise Järelevalve Ameti veebilehel hiljemalt 10 tööpäeva jooksul sagedusloa andmisest arvates.