A A A

Esmaspäev, 1. mai 2017 07:13

EST ENG RUS

Prindi

Riiklik ehitisregister

Ehitisregister asutati ehitusseaduse alusel 1. jaanuaril 2003. aastal. Ehitisregistri eesmärk on hoida, anda ja avalikustada teavet kavandatavate, ehitatavate ja olemasolevate ehitiste ning nendega seotud menetluste kohta.

Registrisse kantakse ehitist iseloomustavad tehnilised andmed ning ehitisega seotud dokumentatsioon (muu hulgas nt ehitise andmed, asukoha andmed, ehitamise andmed, ehitise auditi andmed, ehitise hooldusjuhend, andmed ehitise või ehitamisega seonduvate taotluste ning projekteerimistingimuste, teatiste, lubade ja ettekirjutuste kohta, riikliku järelevalve andmed ja energiamärgise andmed).

Ehitisregistri andmetel on informatiivne ja statistiline tähendus. Taotlustel, projekteerimistingimustel, teatistel, ehitus- ja kasutusloal ning ettekirjutustel on õiguslik tähendus.

Ehitisregistri vastutavaks ja volitatud töötlejaks on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.

Ehitisregister on kõigile vabalt kasutatav ning kohalikele omavalitsustele töökeskkonnaks ehitusega seotud dokumentide menetlemisel. Ehitisregister asub aadressil www.ehr.ee

Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse kohaselt korrastatakse ehitisregistri andmed 2020. aasta 1. jaanuariks, mille käigus kantakse ehitisregistrisse sinna seni kandmata hooned. Hoone ehitisregistrisse kandmisel võetakse aluseks ajakohased ortofotod. Ortofotodelt kantakse ehitisregistrisse ehitise ehitisealune pind ja hoone koordinaadid. Saadud andmeid võrreldakse olemasolevate ehitisregistri andmetega ning selgitatakse välja edasise kontrolli vajadus, mida teostab kohalik omavalitsus. Ehitiste kontrollimise käigus selgitatakse eelkõige välja ehitise ehitamise õiguslik alus, ehitise ehitisealune pind, ehitise kasutamise otstarve, ehitise ehitamise aeg, vajaduse korral ehitise varasema ümberehitamise, laiendamise või lammutamisega seonduv teave ning vajaduse korral eluruumide loendusega seonduvad andmed. Seaduses eristatakse, kuidas ja mis alustel kantakse registrisse enne 01.01.2003 ja peale nimetatud kuupäeva püstitatud ehitised.