A A A

Pühapäev, 30. aprill 2017 11:56

EST ENG RUS

Prindi

Riigilõivu tasumise juhend numbrilubadega seotud toimingute eest

Riigilõivu tasutakse järgnevate numbrilubadega seotud toimingute eest:

• numbriloa andmise eest 1 aastaks
• olemasoleva numbriloa muutmise eest juhul, kui soovitakse suurendada numbriloal märgitud numbrite arvu
• numbriloa pikendamise eest 1 aastaks

Riigilõivu numbrilubadega seotud toimingute eest saab tasuda Rahandusministeeriumi kontole järgmistes pankades:
• SEB - a/a EE 89 1010 2200 3479 6011
• Swedbank - a/a EE93 2200 2210 2377 8606
• Danske Bank A/S Eesti filiaal - a/a EE 40 3300 3334 1611 0002
• Nordea Bank Finland PLC Eesti filiaal - a/a EE 701 7000 1700 1577 198
Kindlasti on vajalik märkida viitenumber, mis on Elektroonilise Side Seaduse alusel numeratsiooniga seotud toimingute eest riigilõivu tasumisel 2900080092.

1. Riigilõivu tasumine uue numbriloa taotlemisel
Uue numbriloa taotlemisel tasub loa taotleja temale numbriloa andmise eest 1 aastaks riigilõivu riigilõivuseaduse lisa 3 punktis 15 sätestatud määrade alusel. Riigilõiv tuleb tasuda samaaegselt taotluse esitamisega. Lühinumbri ja tunnuskoodi puhul antakse igale numbrile eraldi numbriluba, ülejäänud numbriliikide puhul antakse kogu numbriliigile üks numbriluba, mida hiljem numbriloa omanik vajadusel muudab (numbrite arvu lisamisel) või pikendab järgnevaks aastaks. Loa muutmisel jääb loa kehtivustähtaeg samaks.

2. Riigilõivu tasumine numbriloa muutmisel (numbrite arvu lisamisel)
Numbrite arvu lisamisel olemasolevale numbriloale tasub loa muutmist taotlenud isik riigilõivu lisatud numbrite eest samaaegselt numbriloa muutmise taotluse esitamisega, kusjuures maksta tuleb elektroonilise side seaduse § 35 lõike 1 kohaselt riigilõivuseaduse lisa 3 punkti 15 määrade alusel proportsionaalselt numbriloa kehtivuse lõppemiseni jäänud aja täiskuude eest. Täiskuid hakatakse lugema loa muutmise otsuse tegemise kuupäevast (see on maksimaalselt 10 tööpäeva pärast taotluse esitamist, mis on Tehnilise Järelevalve Ametile taotluse menetlemise aeg) kuni vastava numbriloa kehtivuse lõppemise kuupäevani.
Näide: Numbriluba telefoninumbrite kasutamiseks kehtib kuni 15.12.2015. Esitades 01.06.2015 taotluse 50 numbri lisamiseks loale, leitakse riigilõivu suurus järgmiselt:

50 * 0,35 * 5 / 12 = 7,29 €, kus
50 - lisatavate numbrite arv,
0,35 - riigilõivu määr eurodes ühe numbri eest,
5 – loa lõppemiseni jäävate täiskuude arv,
12 - kuude arv aastas.

3. Riigilõivu tasumine numbriloa pikendamisel
Numbriloa pikendamise eest üheks aastaks tasub loa pikendamist taotlenud isik riigilõivu riigilõivuseaduse lisa 3 punkti 15 määrade alusel samaaegselt loa pikendamise taotluse esitamisega.