A A A

Teisipäev, 27. juuni 2017 01:34

EST ENG RUS

 

 

Transporditeenistus

Transpordi valdkonnaga tegeleb Tehnilise Järelevalve Ametis 2 osakonda- raudteeohutusosakond ja transpordi investeeringute osakond.

Tehnilise Järelevalve Amet väljastab raudtee- ettevõtjatele ohutustunnistusi, vedurijuhtide lubasid, ehitus- ja kasutuslubasid ning kirjalikke nõusolekuid raudteerajatistele. Samuti kannab raudteed ja veeremit riiklikusse raudteeliiklusregistrisse ning teostab järelevalvet raudteeliikluse, raudteeinfrastruktuuri ja raudteeveeremi korrashoiu ning raudteerajatiste ehitamise üle. Kontrollitakse ka ohtlike kaupade veo korraldamist.

Tehnilise Järelevalve Ameti ülesanneteks on raudteeinfrastruktuuri läbilaskevõime jaotamine ja kasutustasu määramine ning raudteeõnnetuste kohta informatsiooni kogumine ja statistika koostamine. Vajadusel osaletakse ka õnnetuste põhjuste väljaselgitamiseks loodud uurimiskomisjonides. 

Tehnilise Järelevalve Amet täidab ka erinevate finantsvahendite raames rahastatavate projektidega seotud ülesandeid, sealhulgas Euroopa Liidu abifondidest kaasrahastatavate arendusprojektide rakendusüksuse ülesandeid.