A A A

Pühapäev, 30. aprill 2017 11:56

EST ENG RUS

Prindi

Raudtee registreerimine

Raudteede kandmine riiklikusse raudteeliiklusregistrisse:

Raudtee registreerimist riiklikku raudteeliiklusregistrisse reguleerib raudteeseadus ja Vabariigi Valitsuse  määrus nr 74 Riikliku raudteeliiklusregistri asutamine ja registri pidamise määrus.

Eesmärgiks on registris registreerida avalikuks kasutamiseks määratud raudteed ja teised avaliku raudteega kas otseselt või läbi teiste teede seotud raudteed, sealhulgas ka depooteed.

Registri volitatud töötlejaks on Tehnilise Järelevalve Amet.

1. Registrisse andmete esitamine
1.1. Andmete registrisse esitajaks on raudtee omanik või otsene valdaja.
1.2. Raudtee omanik või valdaja peab andmed raudtee kohta esitama registrisse enne sellel raudteel raudteevedu korraldama asumist.
1.3. Enne raudteede registreerimistaotluse esitamist peab raudtee omanik või valdaja tasuma selle raudteeliiklusregistrisse kandmise ning raudteele registreerimistunnistuse väljastamise eest riigilõivu. Taotluses peab taotleja märkima andmed riigilõivu tasumise kohta.
1.4. Registreerimiseks tuleb esitada Tehnilise Järelevalve Ametile järgmised dokumendid:

 • kirjalik registreerimistaotlus
 • dokumendid raudtee omandiõiguse ja otsese valduse saamise kohta (ostu-müügileping või rendileping)
 • dokumendid raudtee teemajanduse rajatiste ja seadmete kohta (tehnilised passid , rööbasteede pikiprofiilide ja jaamade mõõtkavalised ja skemaatilised plaanid jm)
 • raudtee geograafilist asukohta tähistav kaardimaterjal
 • raudteeinfrastruktuuri ja raudteeliikluse korralduse nõuetele vastavuse kontrollimise aruanne
 • Tehnilise Järelevalve Ameti poolt aruannetes esitatud andmete õigsuse ning raudteeinfrastruktuuri ja raudteeliikluse korralduse kehtestatud nõuetele vastavuse kontrollimise käigus koostatud dokumendid
 • riigilõivu tasumist tõendav dokument

Dokumendid peavad olema originaalid või nõuetekohaselt tõestatud.

Registrile andmete esitaja vastutab esitatud andmete õigsuse eest.

2. Registreerimine
2.1. Volitatud töötleja kontrollib Tehnilise Järelevalve Ametile raudtee registreerimiseks esitatud andmeid, kas kõik vajalikud andmed on esitatud nõuetekohaselt.
2.2. Andmete esitajale esitatakse järelepärimine andmete õigsuse kohta, kui andmed on ilmselt ebaõiged või esitatud ja varem registrisse kantud andmed on vastuolus või isik on vaidlustanud tema kohta registrisse kantud andmete õigsuse. Andmete vastuolulisuse või puudulikkuse korral on andmete esitaja kohustatud esitama volitatud töötlejale õigete andmetega dokumendid.
2.3. Volitatud töötleja väljastab nõuetekohaselt esitatud andmete saamisest, raudtee omanikule või otsesele valdajale registreerimistunnistuse.
2.4. Registreerimistunnistus väljastatakse Tehnilise Järelevalve Ameti peadirektori käskkirja alusel;
2.5. Registreerimistunnistus väljastatakse raudtee omanikule või otsesele valdajale allkirja alusel.
2.6. Kui registreerimise avalduses on näidatud mitu raudteed, mida soovitakse registreerida, siis väljastatakse registreerimistunnistus nendele teedel ühiselt, st väljastatakse üks registreerimistunnistus.

3. Registrisse kantud andmete muutmine ja parandamine
3.1. Andmete muutumise korral esitab raudtee omanik või otsene valdaja Tehnilise Järelevalve Ametile kirjalikult uued andmed.
3.2. Registrikande muutmise avaldusele lisatakse riigilõivu tasumist tõendav dokument.
3.3. Registris puudulike või ebaõigete andmete avastamise korral parandab registri volitatud töötleja need kohe või teatab nendest andmete esitajale, kes on kohustatud esitama õiged ja korrektsed andmed volitatud töötleja määratud tähtpäevaks. Volitatud töötleja on kohustatud parandama puudulikud või ebaõiged andmed viivitamata, kuid mitte hiljem kui viie tööpäeva jooksul õigete andmete saamise päevast arvates.

4. Registrist andmete väljastamine
4.1. Registrist väljastatakse andmeid kirjaliku taotluse alusel, milles on näidatud soovitud andmed, nende kasutamise otstarve ja isik, kellele andmed väljastatakse.
4.2. Registrist väljastatakse andmeid tasuta ning taotleja soovi kohaselt kas paberkandjal või digitaalselt.
4.3. Registriandmete väljastamise üle peetakse arvestust digitaalses kanderaamatus.
4.4. Juurdepääsupiiranguga andmeid registrist ei väljastata. 

5. Riigilõiv (alates 01.01.2016)
5.1. Raudteerajatise raudteeliiklusregistrisse kandmise eest tasutakse riigilõivu:
5.1.1. avalikuks kasutamiseks määratud raudteel asuva raudteerajatise eest 80 eurot;
5.1.2. mitteavalikul raudteel asuva raudteerajatise eest 80 eurot.

5.2. Raudteerajatise registrikande muutmise eest tasutakse riigilõivu 32 eurot.
5.3. Raudtee registrisse kandmisel raudteele registreerimistunnistuse väljastamise eest tasutakse riigilõivu 64 eurot.

Riigilõiv tuleb tasuda Rahandusministeeriumi arvelduskontole:

 • SEB - a/a EE 89 1010 2200 3479 6011
 • Swedbank - a/a EE93 2200 2210 2377 8606
 • Danske Bank A/S Eesti filiaal - EE 40 3300 3334 1611 0002
 • Nordea Bank Finland PLC Eesti filiaal - a/a EE 701 7000 1700 1577 198

Viitenumber: 2900080034

6. Informatsioon

Informatsiooni registri kohta saab Tehnilise Järelevalve Ametis telefonil 667 2060. Samuti on võimalik pöörduda otse infrastruktuuri registreerimisega tegeleva ametniku poole kontaktandmetel: Arvin Mesilane, telefon: 667 2061, arvin dot mesilane at tja dot ee