A A A

Esmaspäev, 26. juuni 2017 06:48

EST ENG RUS

Prindi

Rail Baltica uuringud

Rail Baltica koridor Varssavi- Kaunas- Riia- Tallinn kuulub üleeuroopalise transpordivõrgustiku (TEN-T) prioriteetprojektide hulka. Rail Baltica on osa I koridorist, mis koosneb lisaks Rail Balticale Via Balticast (maanteelõik) ja A- harust Kaliningradini (Via Hanseatica).

5. ja 12. juulil 2007. aastal allkirjastati Läti Vabariigi transpordi- ja sideministri Ainars Šlesersi ja Eesti Vabariigi majandus- ja kommunikatsiooniministri Juhan Partsi poolt vastastikuse mõistmise memorandum, milles pooled leppisid kokku TEN-T toetuse taotlemises 1435 mm rööpmelaiusega raudteeliini ehitamise otstarbekust hindavate uuringute tarbeks. Analoogne kokkulepe oli varasemalt allkirjastatud Läti Vabariigi ja Leedu Vabariigi esindajate vahel.

Projekt "Euroopa strandardrööpmelaiusega liini Rail Baltica (Eesti raudteelõiku) käsitlevad uuringud"

Projekti "Euroopa strandardrööpmelaiusega liini Rail Baltica (Eesti raudteelõiku) käsitlevad uuringud" rahastatakse Euroopa Liidu TEN-T programmist.

Eesti Vabariigi toetuse taotlus sai Euroopa Komisjonilt positiivse vastuse 3. detsembri 2008.aasta otsusega nr C(2008) 7494, millega eraldati uuringute läbiviimiseks 1 miljon eurot TEN-T programmist. Nimetatud summa moodustab 50% projekti kogueelarvest, ülejäänud vahendid tulevad riigieelarvest.

Rail Baltica uuringute riigihange nr SM 2009/15 kuulutati välja 19. oktoobril 2009.

Hankedokumentide koostamisel kasutati Euroopa Komisjoni, Euroopa Investeerimispanga ja Euroopa Rekonstrueerimis- ja Arengupanga poolt moodustatud struktuuritoetuste andmist konsulteeriva organisatsiooni JASPERS ekspertide abi. Teostatavusuuringute riigihanke läbiviimise eest vastutab Läti Vabariigi Transpordiministeerium.

Uuringute riigihanke võitjaks osutus Briti ettevõte AECOM. Hankeleping allkirjastati 12. aprillil 2010. aastal. Uuringute valmimise tähtaeg on 31. mai 2011. Teostatavusuuringu eesmärk on anda kolme Balti riigi valitsustele selge alus otsustamiseks, kas Euroopa standardrööpmelaiusega (1435 mm) uue raudteeliini arendamine on otstarbekas või mitte.

Kolmepoolse kokkuleppe saavutamisel algavad 2011. aasta lõpus ettevalmistused projekti järgmise etapi läbiviimiseks. II etapi käigus pannakse paika juba täpne trass, viiakse läbi keskkonnamõjude hindamine ning töötatakse välja konkreetsed tehnilised lahendused uue raudteeliini ehitamiseks.