A A A

Pühapäev, 30. aprill 2017 11:56

EST ENG RUS

Prindi

Pürotehnilised tooted

Pürotehniline aine on aine või ainete segu, mis on mõeldud tekitama mitteplahvatusliku iseeneslikult kulgeva eksotermilise reaktsiooni tulemusel soojust, valgust, heli, gaasi või suitsu või nende nähtuste kombinatsiooni. Pürotehniline toode on toode, mis on mõeldud kuumuse, valguse, heli, gaasi või suitsu või nende nähtuste kombinatsiooni saamiseks mitteplahvatusliku eksotermilise keemilise reaktsiooni abil ja mis sisaldab lõhkeainet või pürotehnilist ainet.

Ilutulestik on vaatemäng, mis põhineb pürotehnilise aine põlemisel tekkivatel järjestikustel valgus-, suitsu- või heliefektidel. Pauguti on teravaid kilde mitteandvasse paberist või plastmassist kesta paigutatud pürotehniline toode, mis laengu süttimisel tekitab peamiselt heliefekti (paugu) ning mida kasutusloas nimetatakse paugutiks.

Pürotehnilise toote võib turule lasta üksnes siis, kui see vastab õigusaktidest tulenevatele nõuetele, on varustatud õigusaktides ettenähtud teabe ja märgistusega ning selle nõuetele vastavus on ettenähtud korras tõendatud.

Pürotehnilisele tootele, selle pakendile ja pürotehnilise tootega kaasnevale teabele ning märgistusele esitatavad nõuded peavad vastama Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2007/23/EÜ pürotehniliste toodete turule laskmise kohta sätestatud nõuetele. Pürotehniline toode peab olema varustatud kasutusjuhistega või märgistega ohutu käitlemise, ladustamise ja kasutamise ning hävitamise kohta. Tarbijale mõeldud pürotehnilise toote puhul peab teave olema esitatud eesti keeles.