A A A

Laupäev, 29. aprill 2017 00:45

EST ENG RUS

Prindi

Perioodi 2014-2020 struktuuritoetused

Tehnilise Järelevalve Amet rakendab perioodil 2014-2020 „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020“ prioriteetse suuna "Jätkusuutlik transport“ Ühtekuuluvusfondi meetmeid „Üleriigiliste ja rahvusvaheliste ühenduste arendamine“ ja „Raudteeliikluse arendamine ja erinevate liikumisviiside ühendamine“ järgmiste tegevuste elluviimiseks:

- maanteelõikude rekonstrueerimine või uuendamine;
- uute maanteelõikude ehitamine;
- lennujaama rekonstrueerimine;
- jäämurde teenuse osutamiseks vajalike sadamate rekonstrueerimine;
- raudteelõikude rekonstrueerimine või uuendamine;
- statsionaarsete läbivalgustusseadmete soetamine;
- keskkonnasõbralike ja vähese CO2 heitega transpordisüsteemide, sh siseveeteede ja meretranspordi, sadamate ning eri transpordiliikide ühendamine, parendamine, rekonstrueerimine või ehitamine.

Vastavalt transpordi infrastruktuuri arendamise määrusele võivad transpordisektoris toetust taotleda riigi transpordiinfrastruktuuri omav riigi äriühing või riigiasutus, avaliku raudteeinfrastruktuuri omanik, Tallinna, Tartu ja Narva linn ning Maksu-ja Tolliamet.

Projektide hindamise, valiku ning heakskiitmise viib transpordi infrastruktuuri arendamise meetmete osas läbi Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium. Toetuse andmiseks koostab ministeerium investeeringute kava, mis sisaldab projektide eelistusnimekirja, projekti hinnangulist maksumust, toetuse maksimaalset määra ning rahastamisallikat (ÜF) ja eeldatavat rakendamise aega. Investeeringute kava alusel esitavad toetuse saajad rakendusüksusele projekti rahastamise taotlused. Toetuse taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse teeb Tehnilise Järelevalve Ameti peadirektor.