A A A

Pühapäev, 30. aprill 2017 12:06

EST ENG RUS

Prindi

Struktuurivahendid 2007-2013

Perioodil 2007-2013 toimub struktuuritoetuse jagamine mõnevõrra erinevalt kui perioodil 2004-2006. Ühtlustatud on näiteks Euroopa Regionaalarengufondi (ERDF) ja Ühtekuuluvusfondi (ÜF) toetuse taotlemise nõudeid, et toetuste taotlemine toimuks võimalikult ühtsetel alustel.

Tehnilise Järelevalve Amet rakendab meetmeid majanduskeskkonna arendamise rakenduskava prioriteetsete suundade nagu "Strateegilise tähtsusega transpordiinvesteeringud" ja "Regionaalse tähtsusega transpordi infrastruktuuri arendamine" elluviimiseks. Vastavalt transpordi infrastruktuuri arendamise meetme korrale võivad transpordisektoris toetust taotleda riigi transpordiinfrastruktuuri omav riigi äriühing ja riigiasutus ning Tallinna ja Tartu linn.

Projektide hindamise, valiku ning heakskiitmise viib transpordi infrastruktuuri meetme arendamise osas läbi Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium. Toetuse andmiseks koostab ministeerium investeeringute kava, mis sisaldab projektide eelistusnimekirja, toetuse maksimaalset määra ning rahastamisallikat (ERDF või ÜF), projekti hinnangulist maksumust ja eeldatavat rakendamise aega. Investeeringute kava alusel esitavad toetuse saajad ministeeriumile projekti rahastamise taotlused. Toetuse taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse teeb majandus- ja kommunikatsiooniminister.

2007-2013. aasta transpordi infrastruktuuri arendamise projektide nimekirjaga saab tutvuda siin