A A A

Laupäev, 29. aprill 2017 00:56

EST ENG RUS

Prindi

Isiku kompetentsus

Elektri- ja käidutööde juhtimiseks, projekteerimiseks ja auditi tegemiseks peab isiku kompetentsus olema tõendatud. Isiku kompetentsus on tõendatud, kui tal on vastav kutsetunnistus kutseseaduse tähenduses või sertifitseerimisasutuse antud pädevustunnistus. Isiku kompetentsus loetakse tõendatuks ulatuses, mis vastab talle antud kutsetunnistuse aluseks olnud kutsestandardis kirjeldatud kutsealale ja -tasemele või pädevustunnistuse andmise aluseks olnud sertifitseerimisskeemiga hõlmatud tegevusele.

Näiteks on elektripaigaldise projekteerimise ja elektripaigaldise auditi tegemise kompetentsus tõendatud alates elektriala kutsetasemest 6 või vastava ulatusega pädevustunnistusega.

Kutse:

Kutseseaduse kohane kutseomistamine on sisuliselt sama, mis personali sertifitseerimine. Nii nagu personali sertifitseerimisasutus hindab isiku vastavust sertifitseerimisskeemist tulenevatele nõuetele hindab ka kutseomistamise puhul kutset omistav organ isiku oskuste ja teadmiste vastavust kutsestandardis vastava kutseala kohta sätestatule. Ehk siis kutse nõuded tulenevad vastavast kutsestandardist, pädevusetunnistuse saamiseks vajalikud nõuded aga sertifitseerimisskeemist.

Täpsemat teavet kutsete kohta saab Kutsekoja kodulehelt www.kutsekoda.ee. Kutsetunnistusi väljastavad Kutsekoja poolt selleks volitatud kutseandjad.

Pädevus ja pädevusklassid:

Pädevustunnistusi väljastavad personali sertifitseerimise asutused. Pädevustunnistuse saamiseks tuleb sooritada kirjalik eksam. Eksamiküsimustik koostatakse vastavate õigusaktide ja vastavaid seadmeid puudutavate dokumentide ja kirjanduse alusel.

Pädevustunnistused jagunevad A-, B-, B1- ja C-klassi pädevustunnistusteks sõltuvalt elektri- ja käidutöödest, mille juhtimiseks tunnistus annab õiguse.

A-klassi pädevustunnistus annab õiguse juhtida elektri- ja käidutöid ning teha auditit mis tahes tehniliste näitajatega elektripaigaldises.

B-klassi pädevustunnistus annab õiguse juhtida elektri- ja käidutöid ning teha auditit madalpingelises elektripaigaldises.

B1-klassi pädevustunnistus annab õiguse:

• juhtida elektripaigaldise ehitustöid madalpingelises elektripaigaldises peakaitsme nimivooluga kuni 63 A, välja arvatud projekteerimise ja tehnilise kontrolli töid
• olla käidukorraldaja madalpingelises elektripaigaldises peakaitsme nimivooluga kuni 250 A.

C-klassi pädevustunnistus annab õiguse juhtida madalpingelise elektriseadme, kuid mitte elektripaigaldise, remonditöid.

Projekteerimise ja auditi tegemise õigus kaasneb pädevusklassiga vaid siis, kui isikul on elektrialane kõrgharidus. Erandina võib personali sertifitseerimisasutus anda pädevusklassi piires projekteerimistööde ja tehnilise kontrolli tegemise õigust, kui isik tõestab veenvalt oma projekteerimistöö või auditi tegemise oskust ja sellealast varasemat kogemust.

Haridus- ja töökogemusnõuded:

A-klassi pädevustunnistuse saamiseks peab isikul olema, kas:

• elektriinseneri või välispaigalduse elektrik, tase 5, kutsekvalifikatsioon ja vähemalt 1-aastane vastava elektritöö juhtimiseks ettevalmistav töökogemus kõrgepingepaigaldises;
• elektrialane kõrgharidus, kusjuures 4-aastase nominaalse õppeaja puhul vähemalt 1-aastane vastava elektritöö juhtimiseks ettevalmistav töökogemus kõrgepingepaigaldises ja 3-aastase nominaalse õppeaja puhul vähemalt 2-aastane vastava elektritöö juhtimiseks ettevalmistav töökogemus (sellest vähemalt üks aasta kõrgepingepaigaldises) või
• keskharidus ning B-klassi pädevustunnistus ja selle andmisest alates vastava elektritöö juhtimiseks ettevalmistav töökogemus, mis on omandatud vähemalt kahe aasta jooksul kõrgepingepaigaldises.

B-klassi pädevustunnistuse saamiseks peab isikul olema, kas:

• elektrialane kõrgharidus, kusjuures 4-aastase nominaalse õppeaja puhul vähemalt 1-aastane vastava elektritöö juhtimiseks ettevalmistav töökogemus ja 3-aastase nominaalse õppeaja puhul vähemalt 2-aastane vastava elektritöö juhtimiseks ettevalmistav töökogemus;
• elektriinseneri kutsekvalifikatsioon;
• välispaigalduse elektrik või jaotusvõrgu elektrik, tase 4, kutsekvalifikatsioon;
• sisetööde elektrik, tase 5, kutsekvalifikatsioon;
• keskharidus ning jaotusvõrgu ja sisetööde elektrik, tase 4, kutsekvalifikatsioon ja selle omistamisest alates vastava elektritöö juhtimiseks ettevalmistav töökogemus, mis on omandatud vähemalt kahe aasta jooksul;
• elektrialane kutsekeskharidus ja vastava elektritöö juhtimiseks ettevalmistav töökogemus, mis on omandatud vähemalt nelja aasta jooksul;
• muu tehnilise eriala kõrgharidus, kui elektriala põhi- ja eriainete õppemaht on vähemalt 30 ainepunkti, ja vastava elektritöö juhtimiseks ettevalmistav töökogemus, mis on omandatud vähemalt kolme aasta jooksul või
• keskharidus ning B1-klassi pädevustunnistus ja selle andmisest alates vastava elektritöö juhtimiseks ettevalmistav töökogemus, mis on omandatud vähemalt kahe aasta jooksul.
B1- või C-klassi pädevustunnistuse saamiseks peab isikul olema, kas:
• elektrialane kõrgharidus ja vastava elektritöö kogemus, mis on omandatud vähemalt poole aasta jooksul;
• muu tehnilise eriala kõrgharidus, kui elektriala põhi- ja eriainete õppemaht on vähemalt 30 ainepunkti, ja vastava elektritöö juhtimiseks ettevalmistav töökogemus, mis on omandatud vähemalt ühe aasta jooksul või
• elektrialane kutseharidus või sisetööde elektrik, tase 3, kutsekvalifikatsioon ja vastava elektritöö kogemus, mis on omandatud vähemalt kahe aasta jooksul.

Hariduse ja töökogemuse olemasolu tõendab taotleja usaldusväärse tõendusmaterjali esitamisega personali sertifitseerimise asutusele, kes hindab taotleja vastavust sätestatud nõuetele. Vajadusel tuleb pädevustunnistuse taotlejal esitada täiendavaid dokumente väljaõppe, alluvussuhete, täidetud tööülesannete ning muude isiku sertifitseerimise seisukohalt oluliste asjaolude kohta.

Hariduse ja töökogemuste olemasolu võib tõendada välisriigis omandatud haridust ja töökogemusi tõendavate dokumentidega, kui omandatud haridus ja töökogemused vastavad Eestis omandatavaile.

Elektrialaseks kõrghariduseks peetakse ka enne 2002. aasta 1. juulit omandatud tehnik-elektriku diplomit.

Resertifitseerimine:

Pädevustunnistused kehtivuse aeg on viis aastat. Arvestada tuleb, et varem (enne 01.07.2015) väljastatud pädevustunnistused kehtivad neil märgitud ajani.

Pädevustunnistuse pikendamiseks (resertifitseerimiseks) tuleb sooritada lühendatud pädevuseksam. Lisaks tuleb läbida täienduskoolitusi.

Nõutav täienduskoolituse tundide arv on 24 akadeemilist tundi. Arvesse lähevad vaid resertifitseerimise perioodi viimasel kolmel aastal läbitud täienduskoolitused. Täienduskoolituse teemad peavad seonduma antud valdkonnaga ja sisaldama ka resertifitseerimise perioodil toimunud õigusaktide muudatusi. Täienduskoolituseks loetakse ka täienduskoolitusel lektorina esinemist.

Välisriigis omandatud kompetentsus:

Kui isiku kompetentsus peab olema tõendatud ning isik on omandanud nõutaval tasemele kompetentsuse välisriigis, siis kohaldatakse selle tunnustamisele välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seadust. Sellisel juhul tuleb esitada taotlus välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamiseks Tehnilise Järelevalve Ametile.