A A A

Esmaspäev, 26. juuni 2017 06:49

EST ENG RUS

 

 

Prindi

Tööstusohutuse valdkonnaga seotud õigusaktid

Tööstusohutuse valdkonnas lähtub TJA allpool toodud õigusaktidest, mis on kättesaadavad Riigi Teataja kodulehelt https://www.riigiteataja.ee/

• Ehitusseadustik
• Planeerimisseadus
• Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadus
• Veeseadus
• Jäätmeseadus
• Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus
• Seadme ohutuse seadus
• Kemikaaliseadus
• Lõhkematerjaliseadus
• Kaevandamisseadus
• Maapõueseadus
• Tuleohutuse seadus
• Töötervishoiu ja tööohutuse seadus
• Mõõteseadus
• Toote nõuetele vastavuse seadus
• Riigilõivuseadus
• Majandustegevuse seadustiku üldosa seadus
• Korrakaitseseadus
• Haldusmenetluse seadus
• Halduskohtumenetluse seadustik
• Avaliku teabe seadus
• Märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise seadus
• Isikuandmete kaitse seadus
• Asendustäitmise ja sunniraha seadus
• Väärteomenetluse seadustik
• Avaliku teenistuse seadus