A A A

Esmaspäev, 26. juuni 2017 06:50

EST ENG RUS

 

 

Prindi

Transpordi valdkonnaga seotud õigusaktid

Transpordi valdkonnas lähtub TJA allpool toodud õigusaktidest, mis on kättesaadavad Riigi Teataja kodulehelt https://www.riigiteataja.ee/

• Raudteeseadus
• Toote nõuetele vastavuse seadus
• Ehitusseadustik
• Planeerimisseadus
• Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadus
• Päästeseadus
• Tuleohutuse seadus
• Kemikaaliseadus
• Ühistranspordiseadus
• Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seadus
• Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seadus
• Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seadus
• Välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seadus
• Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus
• Riigilõivuseadus
• Majandustegevuse seadustiku üldosa seadus
• Korrakaitseseadus
• Haldusmenetluse seadus
• Halduskohtumenetluse seadustik
• Avaliku teabe seadus
• Märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise seadus
• Isikuandmete kaitse seadus
• Asendustäitmise ja sunniraha seadus
• Väärteomenetluse seadustik
• Avaliku teenistuse seadus