A A A

Pühapäev, 30. aprill 2017 11:59

EST ENG RUS

Prindi

Ohutustunnistus

Raudteeveo-ettevõtja võib tegeleda reisijateveoga või kaubaveoga avalikul raudteel, kui tal on kehtivad ohutustunnistuse A ja B osad.

Mitteavaliku raudtee valdaja võib korraldada raudteeliiklust mitteavalikul raudteel, kui tal on lisaks kehtivale vastutuskindlustuslepingule ka kehtiv tegutsemise ohutustunnistus.

Ohutustunnistuse A ja B osad, ohutusloa A ja B osad ning tegutsemise ohutustunnistus kehtivad viis aastat.

I SAMM
Ohutusloa A osa saamiseks tuleb ettevõttel esitada Tehnilise Järelevalve Ametile vormikohane avaldus, andmed tegevusloa kohta ja raudteeseaduse § 341 nõuetele vastava ohutusjuhtimise süsteemi dokumentatsiooni.

II SAMM
Avalikku raudteed majandada sooviv raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja peab ohutusloa B osa saamiseks või selle uuendamiseks esitama Tehnilise Järelevalve Ametile alljärgnevad dokumendid:
1.) avaldus;
2.) raudteeohutuse ja raudteeliikluse eest vastutavate töötajate nimekiri, milles esitatakse töötaja ees- ja perekonnanimi, isikukood või selle puudumise korral sünniaeg ning töötajale väljaantud kutsetunnistuse number;
3.) nende raudteerajatiste nimekiri, mis raudteeliiklusregistris ei kajastu;
4.) raudteeinfrastruktuuri ja raudteeliikluse korralduse nõuetele vastavuse kontrollimise aruanded, kui neid ei ole käesoleva seaduse § 34 lõike 5 kohaselt esitatud;
5.) andmed riigilõivu tasumise kohta.

Ohutusloa A või B osa uuendamise avaldus koos kõigi nõuetekohaste dokumentidega tuleb esitada vähemalt kolm kuud enne asjaomase ohutusloa osa kehtivuse lõppemist. Kui ohutusloa A või B osa uuendamise taotlus on esitatud tähtajaks, võib Tehnilise Järelevalve

Amet võib taotluse menetlemise ajal vastava ohutusloa osa kehtivust kuni menetluse lõpuni pikendada.

Kui ohutust puudutav õiguslik raamistik muutub oluliselt, on Tehnilise Järelevalve Ametil õigus nõuda raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjalt asjakohase ohutusloa osa läbivaatamist ning muutunud asjaolusid kajastavate dokumentide esitamist ohutusloa vastava osa muutmiseks.

Lisainformatsioon on kättesaadav Riigi Teataja kodulehelt aadressil: https://www.riigiteataja.ee/akt/123032015131?leiaKehtiv