A A A

Pühapäev, 30. aprill 2017 00:27

EST ENG RUS

Prindi

Tehnilise Järelevalve Ameti ohuprognoos

Tehnilise Järelevalve Amet on korrakaitseseaduse (KorS) § 6 lg 1 kohane riikliku järelevalve ülesannet täitma volitatud asutus ehk korrakaitseorgan. Korrakaitsealase tegevusega tegelevad kõik kolm TJA teenistust – elektroonilise side teenistus, tööstusohutuse teenistus ja transporditeenistus. KorS § 7 lg 1 kohaselt defineeritakse korrarikkumist avaliku korra kaitsealas oleva õigusnormi või isiku subjektiivsete õiguste rikkumisena, või õigushüve kahjustamisena. Sama paragrahvi lg 5 kohaselt on ohu ennetamine see osa korrakaitsest kus puudub ohukahtlus, kuid saab pidada võimalikuks olukorda, mille realiseerumisel ohukahtlus või oht tekib. Ohu ennetamisel ehk abstraktse ohu faasis on korrakaitseorganil lubatud riikliku järelevalve erimeedet kohaldada ohu ennetamiseks kui ohuprognoosile tuginedes saab pidada võimalikuks olukorda mille realiseerumisel oht tekib (KorS § 24 lg 1). Vastavalt KorS § 24 lg 2 peab ohuprognoos põhinema faktidel või korrakaitseorgani teaduslikel või tehnilistel teadmistel või Euroopa Liidu õigusaktist tuleneval järelevalvekohustusel ning lähtuma võrdse kohtlemise põhimõttest. Eeltoodust tulenevalt on koostatud TJA järelevalvelise tegevuse kohta alljärgnev ohuprognoos:

TJA ohuprognoos