A A A

Esmaspäev, 29. mai 2017 10:39

EST ENG RUS

Prindi

Ohtlike kemikaalide käitlemine

Kemikaalidel on oluline osa meie igapäevaelus. Kemikaale tuleb kasutada tootmises nii, et nende ohtlikest omadustest tulenev võimalik kahju oleks välistatud või minimaalne.

Tehnilise Järelevalve Amet teostab riiklikku järelevalvet ohtliku ja suurõnnetuse ohuga ettevõtete tegevuse üle kemikaaliseadusest tulenevate kemikaali arvestuse pidamise ja tegevusloa kontrolliesemesse kuuluvate nõuete ning vastutuskindlustuse nõude täitmise osas ning osaleb vastavasisulises rahvusvahelises koostöös. Tihe koostöö toimub siseriiklike järelevalveasutustega nagu Päästeamet, Tööinspektsioon ja Terviseamet.

Põhirõhk on kemikaalide käitlemise ohutusel tööstusettevõtetes, mis tuleneb suures osas Seveso II (82/96/EÜ) direktiiviga kehtestatud nõuetest. Nõuete eesmärgiks on kaitsta inimesi, vara ja keskkonda ohtlike kemikaalide käitlemisest tulenevate õnnetusriskide eest. Ohtlikeks kemikaalideks loetakse tervisele ja keskkonnale ohtlikke aineid, samuti nn põlevaid vedelikke, maagaasi, vedelgaasi jne. Ohtlike kemikaale käideldakse ning ladustatakse pea kõigis kemikaalide käitlemisega tegelevates ettevõtetes nagu põlevkivikeemiatehased, kütuseterminaalid, värvitootmine, energia tootmine, veepuhastus jne.