A A A

Pühapäev, 30. aprill 2017 00:27

EST ENG RUS

Prindi

Majandustegevuse register

Majandustegevuse registrisse esitab majandustegevuse teate ettevõtja, kes tegutseb järgmistel tegevusaladel:

• ehitusloakohustusliku ehitise ehitamine, välja arvatud kui ettevõtja pädeva isiku töö ei hõlma teiste töö juhtimist ja korraldamist
• ehitusloakohustusliku ehitise projekteerimine
• omanikujärelevalve tegemine
• ehitusuuringu tegemine
• ehitusprojekti ekspertiisi tegemine
• ehitise auditi tegemine, välja arvatud kui ettevõtja on ehitise auditi toiminguteks akrediteerinud akrediteerimisasutus, mis vastab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 765/2008, millega sätestatakse akrediteerimise ja turujärelevalve nõuded seoses toodete turustamisega ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 339/93 (ELT L 218, 13.08.2008, lk 30–47)
• avalikult kasutatavate teede korrashoid
• liikluskorralduse projektide tegemine.

Ettevõtja saab majandustegevusteadet esitada ilma riigilõivuta Eesti teabevärava kaudu www.eesti.ee , muuta andmeid või teatada oma tegevuse lõpetamisest. Kui teadet ei esitata Eesti teabevärava kaudu, siis esitatakse see koos pädeva isiku kinnitusega Tehnilise Järelevalve Ametile, kes kannab teates ja pädeva isiku kinnituses sisalduvad andmed majandustegevuse registrisse. Sellisel juhul tuleb tasuda riigilõiv 10 eurot teate kohta Rahandusministeeriumi kontole viitenumbriga 2900082430:

SEB - a/a EE891010220034796011
Swedbank - a/a EE932200221023778606
Danske Bank A/S Eesti filiaal - a/a EE403300333416110002
Nordea Bank Finland PLC Eesti filiaal - a/a EE701700017001577198.


Majandustegevusteade on esitatud, kui majandustegevuse registris on olemas pädeva isiku kinnitus oma õigussuhte kohta ettevõtjaga. Pädev isik ei või samal ajal tegutseda rohkem kui kolme ettevõtja pädeva isikuna.

Pädev isik saab esitada oma kinnituse või kinnitusest loobumise Eesti teabevärava kaudu või Tehnilise Järelevalve Ametile, kes kannab kinnituse või sellest loobumise majandustegevuse registrisse.

Kui pädev isik on kinnitusest loobunud, tuleb ettevõtjal esitada registripidajale majandustegevuse üldandmete muutumise teade. Kui kinnitusest loobunud pädev isik on asjaomasel tegevusala alaliigil ettevõtja ainus pädev isik, loetakse, et ettevõtjal ei ole sellel tegevusala alaliigil teatamiskohustus täidetud.

Ettevõtja kinnitab oma teates esitatud andmeid majandusaasta aruande või tuludeklaratsiooni esitamisega. Eraldi kinnitust esitada pole tarvis.

Majandustegevuse register asub aadressil http://mtr.mkm.ee
 

Ehitusvaldkonna majandustegevusteate esitamise juhend

Majandustegevusteadete vormid:

Avalikult kasutatavate teede korrashoid
Ehitise audit
Ehitusloakohustusliku ehitise ehitamine
Ehitusloakohustusliku ehitise ehitusprojekti koostamine
Ehitusprojektide ekspertiisid
Ehitusuuringud
Liikluskorralduse projektide tegemine
Omanikujärelevalve

Majandustegevusteate muutmise, majandustegevuse ajutise loobumise või loobumise taotlus