A A A

Pühapäev, 30. aprill 2017 11:53

EST ENG RUS

Prindi

Madalpingedirektiivi rakendamise juhis

Madalpingedirektiivi rakendamise juhis on mõeldud abimaterjaliks kõigile madalpingedirektiivi otseselt või kaudselt rakendavatele isikutele. Kuivõrd  direktiiv käsitleb teatud pingevahemikes kasutatavate elektriseadmete turulelaskmist, on see suunatud eelkõige elektriseadmete tootjatele ja turustajatele.

Juhise koostamisel on arvestatud Euroopa Komisjoni poolset madalpingedirektiivi rakendamise juhist. Juhis on valminud koostöös liikmesriikide valitsusekspertide töörühmadega, samuti on see läbi arutatud Euroopa tööstusliitude esindajatega ja Euroopa standardiorganisatsioonidega. Seega kajastab juhis üsna objektiivselt madalpingedirektiivi rakendus- ja tõlgenduspraktikat. Samuti leiab sellest vastuse nii mõnelegi küsimusele, mis ainult direktiivi lugedes vastuseta jääda võib.

Kuivõrd tegemist on direktiiviga, on see liikmesriigile kohustuslik vaid saavutatava eesmärgi suhtes. See tähendab, et liikmesriik peab kehtestama direktiivi harmoneerivaid õigusakte. Madalpingedirektiiv eeldab totaalharmoneerimist, liikmesriigil ei ole õigust kehtestada direktiivist erinevaid nõudeid. Seega on selle direktiivi puhul sisuliselt siiski tegemist õigusaktiga, mille nõuete täitmiseks ei pea ilmtingimata liikmesriigi vastavaid õigusakte otsima.

Samas on direktiivis siiski mõningad sätted, millest arusaamiseks on vajalik ka direktiivi harmoneerivate nn rahvuslike õigusaktide tundmine. Eelkõige on tegemist sätetega, mis käsitlevad direktiivis ettenähtud kolmanda osapoole ehk teavitatud asutusena tegutsemise õiguse saamise tingimusi, turujärelevalvet jmt.

Eeltoodut arvestades on juhis põhiliselt Euroopa Komisjoni koostatud madalpingedirektiivi rakendamise juhise kohandus eesti keelde. Samas on siia lisatud täiendavalt selgitusi madalpingedirektiivi põhimõtete kohta.

Juhis on mõeldud ainult madalpingedirektiivi rakendamise hõlbustamiseks. Õiguslikult siduv on siiski vaid direktiivi või seda harmoneeriva õigusakti tekst. Samuti tuleb arvestada asjaoluga, et hoolimata üldisest heakskiidust pole juhises esitatu puhul tegemist siiski õiguslikult siduvate tõlgendustega. Selgituste eesmärgiks on ainult kaasaaitamine direktiivi ühtlasele ja nõuetekohasele rakendamisele. Juhises on korduvalt viidatud EL-i õigusaktide vastavatele sätetele, mistõttu tuleb alljärgneva mõistmiseks lugeda ka vastavaid õigusakte.2

Alljärgnevad selgitused ei ole ka ammendavad: need keskenduvad vaid teatud punktidele, millel on kogemuste põhjal otsene ja konkreetne seos madalpingedirektiivi kohaldamisega ning mis võivad probleemiks osutuda. Asjahuvilistel tasub kindlasti tutvuda ka "Uuel ja üldisel lähenemisviisil põhinevate direktiivide rakendamise juhistega"3 kõnealuse direktiivi kohaldamist puudutavates küsimustes.

Alljärgnevalt käsitletakse järgmisi punkte:

  • uue lähenemisviisi direktiivide põhimõisted
  • madalpingedirektiivi reguleerimisala
  • madalpingeseadmele kohaldatavad ohutusnõuded
  • madalpingeseadmele ettenähtud vastavushindamise protseduurid, sealhulgas CE-märgistus
  • madalpingedirektiivi seosed mõningate muude direktiividega

Oluline on arvestada, et madalpingedirektiivi kohaldamisalasse kuuluvatele toodetele võivad kohalduda ka mõned muud direktiivid. Selleks, et neid tooteid Ühenduse turule lasta, peavad nad vastama kõigi asjakohaste direktiivide nõuetele. Kuigi käesolev juhis on mõeldud madalpingedirektiivi rakendamiseks, on siin selgitatud ka madalpingedirektiivi seost muude direktiividega.