A A A

Laupäev, 29. aprill 2017 00:53

EST ENG RUS

Prindi

Maanteed

Valgejõe-Rõmeda teelõigu ehitus ja remont
Projekti tegevuste läbi parandatakse Valgejõe-Rõmeda teelõigu liiklusohutust ja sõiduolusid, teekatte kandevõimet ja teekeskkonda ning viiakse teelõigud vastavusse I klassi maantee nõuetele. Projekt näeb ette muldkeha väljavahetamist või tugevdamist, vete ärajuhtimissüsteemide parandamist, ristmike ümberehitamist, Valgejõe ja Loobu sildade remonti, Loobu vasakpoolse silla ümberehitamist, Loobu viadukti remonti, Viitna 2+2 sõidurajaga uue möödasõidu ehitust, kergliiklusteede ehitust Viitnat läbival teelõigul jne.
Projekt viiakse ellu perioodil 2009-2014. Projekti eelarve on ligi 28 miljonit eurot, Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi toetus moodustab sellest 85% ehk ligi 23,8 miljonit eurot.

Väo-Maardu teelõigu ehitus
Projekt hõlmab tee laiendamist 3+3 sõidurajaliseks maanteeks kuni Maarduni, et tagada nõutav läbilaskvus ja teenindustase. Liiklusohutuse parandamiseks eraldatakse kohalik, läbiv ja kergliiklus põhiteest ning likvideeritakse samatasandilised ristmikud ja tagasipöörded, samatasandiliste ristmike asemele ehitatakse 3 eritasandilist liiklussõlme, ehitatakse kergliiklusteed ja tunnelid jalakäijatele ja jalgratturitele. Samuti rajatakse uued vajaliku laiuse ja kandevõimega sillad. Teekeskkonna parandamiseks ehitatakse müratõkkeseinad, rajatakse pinnasevete juhtimis- ja puhastussüsteeme kaitsmaks veekogusid, rajatakse haljastust.
Projekt viiakse ellu perioodil 2009-2015. Projekti eelarve on ligikaudu 33,3 miljonit eurot, Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi toetus moodustab sellest 80% ehk 26,6 miljonit eurot.

Pärnu ümbersõidu ehitus
Projekt raames rajati läänepoolsel ühendusel uus 1+1realine teelõik koos kõigi vajalike ühetasapinnaliste ristmike, kergliiklusteede ja uue sillaga üle Sauga jõe. Ehitajate tee ehitati projekti raames 2+2realisena koos ühetasapinnaliste ristmike, kergliiklusteede ja jalakäijate tunnelitega. Samuti hõlmas projekt Papiniidu silla remonti, sh uue hüdroisolatsiooni ja kattekihtide ehitust, vuukide paigaldust, kahjustatud betoonpindade remonti ning liiklusohutuse alaseid meetmeid.
Projekt viidi ellu perioodil 2009-2012. Projekti maksumuseks kujunes ligikaudu 39,3 miljonit eurot, millest Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi toetus moodustas 80% ehk 31,5 miljonit eurot.

Regionaalne maanteede rekonstrueerimise koondprojekt
Koondprojekt koosnes 21 teeremondi projektist. Kokku rekonstrueeriti koondprojekti raames 124,6 km riigimaanteid. Tööd hõlmasid peamiselt uute aluste ja katete ehitust, muldkeha vahetust või tugevdamist, täiendavate kraavide rajamist, valgustuse- ja põrkepiirete paigaldamist, võsaraiumist, kergliiklusteede ehitamist jm tegevusi.
Projekt viidi ellu perioodil 2009-2012. Projekti maksumuseks kujunes ligikaudu 42,7 miljonit eurot, millest Euroopa Regionaalarengu Fondi toetus moodustas 93% ehk ligi 39,7 miljonit eurot.

Veerenni tn – Filtri tee ühendustee ehitamine Tallinnas
Projekti raames ehitati Tehnika tn ja Filtri tee ühendustee lõigus Veerenni tn - Filtri tee.
Projekt viidi ellu perioodil 2009-2010. Projekti maksumus oli ligikaudu 1,9 miljonit eurot, millest Euroopa Regionaalarengu Fondi toetus moodustas 85% ehk 1,6 miljonit eurot.

E263 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa põhimaantee Aruvalla-Kose teelõigu ja Mäo möödasõidu projekteerimine ja ehitus
Projekteeriti ja ehitati Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee Aruvalla-Kose lõik neljarajaliseks maanteeks, mis vastab I klassi nõuetele. Kokku ehitati uuendatavale maanteelõigule kolm eritasandilist ristmikku ning kaks eritasandilist ristet, rajati viadukte ja jalakäijate sild ning ökodukt metsloomadele. Samuti ehitati ümber teelõik Pärnu-Rakvere maanteel, kuhu rajati kaks eritasandilist liiklussõlme, kaks ristet kokku nelja viaduktiga ning sild üle Vodja jõe. Lisaks rajati koguja- ja kergliiklusteid, müratõkkeid, paigaldati põrkepiirdeid ning maanteevalgustust jne.
Projekt viiakse ellu perioodil 2008-2014. Projekti eelarve on ligikaudu 78,9 miljonit eurot, millest Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi toetus moodustab 85% ehk 67 miljonit eurot.

Ülemiste liiklussõlme rekonstrueerimine Tallinnas
Liiklussõlme ehitamise ning Tallinn-Narva maanteega ühenduse rekonstrueerimise peamiseks eesmärgiks oli liiklustiheduse vähendamine Tallinna kesklinnas, mis tunduvalt suurendab autojuhtide ja jalakäijate turvalisust liikluskorraldusvahendite parendamise ja keskkonnasaaste leevendusmeetmete kasutusele võtmise abil ning võimaldab saada kiire ühenduse ja ligipääsu pealinnale ning rahvusvahelistele reisijate- ja kaubaveokeskustele. Projekti raames ehitati 7,5 km teed, rekonstrueeriti 1,2 km teed, ehitati 2 tunnelit, 1 viadukt, 5,35 km kergliiklusteed, rekonstrueeriti 1,65 km kergliiklusteed ning ehitati 3 kergliiklustunnelit.
Projekt viidi ellu perioodil 2010-2014. Projekti maksumus oli ligikaudu 68,6 miljonit eurot, millest Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi toetus moodustas 75% ehk 51,4 miljonit eurot.

Raudtee ülesõidukohtade ümberehitus riigi tugimaanteel nr 39 Tartu-Jõgeva-Aravete ja riigi kõrvalmaanteedel nr 14200 Pikkjärve-Tõrve ning nr 14204 Kaarepere-Palamuse
Projekti raames asendati Tartu-Jõgeva-Aravete maantee Tapa-Tartu raudtee samatasandiline ülesõidukoht viaduktiga ning viidi seonduv autotee uuele trassile. Pikkjärve-Tõrve ja Kaarepere-Palamuse kõrvalmaanteedel paiknenud samatasandilised Tapa-Tartu raudtee ülesõidukohad likvideeriti autoliiklusele ning asendati jalakäijate ülekäigukohaga, uutele teetrassidele rajati ühendus teega uute ristmike kaudu.
Projekt viidi ellu perioodil 2010-2011. Projekti maksumus oli ligikaudu 5,1 miljonit eurot, millest Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi toetus moodustas 80% ehk 4 miljonit eurot.

Põhimaanteid E263 Tallinn-Tartu-Luhamaa ja T3 Jõhvi-Tartu-Valga ühendav Tartu linna idapoolne ringtee
Projekti tulemusena rajatakse 1,8 km ulatuses nelja sõidurajaga põhitänav koos kiirendus- ja aeglustusrajaga. Samuti ehitatakse 2,9 km pikkune kahe sõidurajaga põhitänav, üks eritasandiline riste, jalg- ja jalgrattateid, üks eritasapinnaline ristmik, kaks ringliiklusega ristmikku ja sild üle Emajõe.
Projekt viiakse ellu perioodil 2010-2015. Projekti eelarve on ligikaudu 45 miljonit eurot, millest Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi toetus moodustab 85% ehk 38,3 miljonit eurot.

E20 Tallinn-Narva maantee Rõmeda-Haljala teelõigu ehitus
Projekti raames ehitati Haljala eritasapinnaline liiklussõlm koos maanteelõiguga (2+2 sõidurajaga) I klassi maanteelõiguks. Samuti rajati kogujateed, jalg- ja jalgrattateed (sh sild ja tunnel), maanteevalgustus jne.
Projekt viidi ellu perioodil 2011-2013. Projekti maksumus oli ligikaudu 10,7 miljonit eurot, millest Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi toetus moodustas 85% ehk 9,1 miljonit eurot.

Tartu läänepoolne ümbersõit
Tartu läänepoolse ümbersõidu projekt hõlmab maantee E263 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa rekonstrueerimist teelõigul km 186,49 - 189,12, sh Variku viadukti rekonstrueerimine (km 186,49-187,35) ja Postimaja liiklussõlme ehitamine (km 187,35-189,12).
Projekt viiakse ellu perioodil 2011-2015. Projekti eelarve on ligikaudu 31,9 miljonit eurot, millest Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi toetus moodustab 85% ehk ligi 27,1 miljonit eurot.

E264 Jõhvi-Tartu-Valga maantee Jõhvi liiklussõlme rekonstrueerimine
Jõhvi liiklussõlme rekonstrueerimise projekti raames ehitati Rakvere tänav nelja sõiduraja ja eraldusribaga põhitänavaks, rajati kaks turboringristmikku (Põhjasõlm ja Lõunasõlm), likvideeriti väga halvas seisukorras olnud üle Tapa-Narva raudtee kulgev Jõhvi viadukt ning ehitati uus paarisviadukt.
Projekt viidi ellu perioodil 2011-2013. Projekti maksumus oli ligikaudu 9,6 miljonit eurot, mis rahastati täies mahus Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist.

Tallinna ringtee rekonstrueerimine I etapp
Projekt hõlmab põhimaantee T11 Tallinna ringtee Luige ja Kurna liiklussõlmede ümberehitust ning nendevahelise teelõigu rekonstrueerimist ja selle peamisteks eesmärkideks on parandada teenindustaset, liiklusohutust ja teekeskkonda.
Projekt viiakse ellu perioodil 2011-2015. Projekti eelarve on ligikaudu 40,2 miljonit eurot, millest Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi toetus moodustab 85% ehk 34,2 miljonit eurot.

Ülemiste liiklussõlme rekonstrueerimine Tallinnas II etapp
Projekti raames teostati Ülemiste liiklussõlme rekonstrueerimise II etapp Tallinnas: Tartu mnt rekonstrueeriti lõigus Vana-Tartu mnt – Tähnase tee, rajati Järvevana tee ja Tehnika tänava ühendustee koos raudteesildadega.
Projekt viiakse ellu perioodil 2011-2015. Projekti eelarve on ligikaudu 14,4 miljonit eurot, millest Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi toetus moodustab 75% ehk 10,8 miljonit eurot.