A A A

Pühapäev, 30. aprill 2017 12:05

EST ENG RUS

Prindi

Lõhkematerjalitehase/lao käitamisluba

Lõhkematerjalitehase käitamisloa taotlemine ja menetlemine on reguleeritud lõhkematerjaliseaduse §-des 25-33.

Lõhkematerjalitehase käitamisluba on nõutav järgmistel juhtudel:

 • lõhkematerjalitehase käivitamisel
 • lõhkematerjalitehase laiendamisel
 • lõhkematerjalitehase tehnoloogia muutmisel
 • lõhkematerjalitehase taaskäivitamisel

Lõhkematerjaliloa käitamisloa taotlemine ja menetlemine on reguleeritud lõhkematerjaliseaduse §-des 34-40.
Lõhkematerjalilao käitamisluba annab õiguse kasutada ehitist lõhkematerjalilaona. Lõhkematerjalilao käitamisloaga nähakse ette lõhkematerjalilaos hoitava lõhkematerjali maksimaalne kogus (netomass) allklasside ja sobivusrühmade järgi.

Lõhkematerjalilao käitamisluba on nõutav ehitise lõhkematerjalilaona kasutusele võtmisel ja lõhkematerjalilao rekonstrueerimise järel taaskasutusele võtmisel.

Käitamisloa taotlemine

Lõhkematerjalitehase käitamisloa saamiseks esitatakse taotlus TJA-le koos järgmiste dokumentide ja andmetega:

 • lõhkematerjalitehase maa-ala plaan, mis on kooskõlas lõhkematerjaliseaduse § 26 lõikes 2 sätestatud nõuetega
 • lõhkematerjali nimetus, valmistamistehnoloogia ja vastavushindamise protseduuri kirjeldus ning maksimaalne aastane tootmismaht
 • lõhkematerjali valmistamisel kasutatavate ainete nimetused ja nende omadusi kirjeldavad andmed
 • ehitise omaniku kirjalik nõusolek ehitise kasutamise kohta lõhkematerjalilaona, kui taotlust ei esita ehitise omanik
 • kemikaaliseaduse kohaselt nõutavad dokumendid
 • riigilõivu koopia

Lõhkematerjalilao käitamisloa taotlemisel esitatakse TJA-le järgmised dokumendid:

 • lõhkematerjalilao pass
 • ehitise omaniku kirjalik nõusolek ehitise kasutamise kohta lõhkematerjalilaona, kui taotlust ei esita ehitise omanik
 • kemikaaliseaduse kohaselt nõutavad dokumendid
 • riigilõivu koopia

TJA võib vajadusel nõuda lisadokumentide või -andmete esitamist.

Käitamisloa taotluse menetlus:

Käitamisloa menetlus on vastuvõtu komisjoni põhine (kuuluvad Kaitsepolitseiamet, Päästeamet ja tehase/lao asukohajärgne politseiasutus), mille esimees on TJA esindaja.

Käitamisloa andmise otsustab vastuvõtukomisjon kahe kuu jooksul vastava taotluse ja muude nõutud dokumentide laekumise päevast arvates.