A A A

Laupäev, 29. aprill 2017 00:46

EST ENG RUS

Prindi

Lõhkematerjali/pürotehnilise toote sisse- ja väljaveoluba

Lõhkematerjali sisse- ja väljaveoloa taotlemist ja menetlemist reguleerib lõhkematerjaliseadus § 46. Lõhkematerjali sisse- ja väljaveo luba on nõutav kolmandast riigist lõhkematerjali Eestisse toomiseks ja lõhkematerjali viimiseks kolmandasse riiki. Kolmas riik on riik, mis ei ole Euroopa Liidu liikmesriik ega Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriik.

Lõhkematerjali sisse- ja väljaveoloa taotlemine

Lõhkematerjali sisse- ja väljaveoloa saamiseks esitatakse taotlus TJA-le, mis peab sisaldama järgnevaid andmed:

  • operaatorite nimed ja aadressid sellise täpsusega, et operaatoritega oleks võimalik kontakti saada ja kindlaks teha, kas saadetise saaja on õigustatud saadetist vastu võtma
  • lõhkematerjali nimetus, kogus, kirjeldus, identifitseerimist võimaldavad abinõud ja aine või toote identifitseerimisnumber (ÜRO number)
  • andmed lõhkematerjali veotingimuste kohta (millise transpordivahendiga toimub vedu, veo marsruut ja vedamise aeg)
  • kui lõhkematerjali veetakse välja, siis sihtkohariigi luba taotluses nimetatud lõhkematerjali sisse vedada ja loa eestikeelne tõlge

Lõhkematerjali sisse- ja väljaveoloa taotluse menetlemine

Tehnilise Järelevalve Amet väljastab lõhkematerjali sisse- ja väljaveoloa kümne tööpäeva jooksul kõigi nõutavate dokumentide laekumise päevast arvates.