A A A

Laupäev, 29. aprill 2017 00:41

EST ENG RUS

Prindi

Lõhkematerjali märgistus

Lõhkematerjal peab vastama nõukogu direktiivis 93/15/EMÜ tsiviilotstarbeliseks kasutamiseks mõeldud lõhkematerjalide turuletoomist ja järelevalvet käsitlevate sätete ühtlustamise kohta (EÜT L 121, 15.05.1993, lk 20–36) esitatud nõuetele.

Lisaks transpordialastest õigusaktidest tulenevatele nõuetele tuleb lõhkematerjal ja iga väikseim pakkeühik märgistada unikaalsete identifitseerimisandmetega vastavalt Komisjoni direktiivile 2008/43/EÜ, nõukogu direktiivi 93/15/EMÜ kohase tsiviilotstarbeliseks kasutamiseks mõeldud lõhkematerjalide identifitseerimise ja jälgitavuse süsteemi loomise kohta (ELT L 94, 05.04.2008, lk 8–12).

Kui lõhkematerjal valmistatakse ekspordiks Euroopa Majanduspiirkonna välistesse riikidesse, ei pea lõhkematerjal olema märgistatud tingimusel, et lõhkematerjal märgistatakse importiva riigi nõuete kohaselt ning see märgistus võimaldab samuti lõhkematerjali identifitseerida.

Märgistamise nõuded ei laiene:

  • lõhkematerjalile, mida transporditakse või tarnitakse pakendamata või paakautodes nende otsese mahalaadimiseni lõhkeauku
  • lõhkematerjalile, mis on valmistatud lõhkamiskohtades ja mida laetakse viivitamatult pärast nende tootmist (nn «kohapealne» tootmine)
  • laskemoonale

Tehnilise Järelevalve Amet annab igale Eestis lõhkematerjali tootmiskohale unikaalse kolmekohalise koodi. Komisjoni direktiivi 2008/43/EÜ lisas esitatud unikaalsetes identifitseerimisandmetes on Eesti riigi tunnustähed EE.