A A A

Esmaspäev, 29. mai 2017 10:39

EST ENG RUS

Prindi

Numeratsioonihaldus

Eesti numeratsiooniplaan on suletud numeratsiooniplaan, milles määratakse kindlaks sideteenuse osutamiseks vajalike numbrite, lühinumbrite, tunnuskoodide ja prefiksite paiknemine numeratsiooniväljas, nõuded nende pikkuse, kasutamisotstarbe ja valimiskorra kohta, samuti prefiksid kasutajagruppide siseste teenuste jaoks, mis ei ole kasutatavad vastavatesse gruppidesse mittekuuluvate isikute poolt, ning lõppkasutaja numbri kohaste erinevate teenuste jaoks.

Numbri broneerimine on numbriloa omaniku poolt üksiknumbri äramärkimine, mille eesmärgiks on tagada numbriloa omanikule võimalus broneeritud numbrite kasutamiseks numbriloa kehtivusajal.

Numbriluba on luba numeratsiooni kasutamiseks, mis annab numeratsiooni kasutajale õiguse kasutada teenuse osutamiseks:
1) numbriloal märgitud arvu numbreid, broneerida üksiknumbrit ja korraldada nende kasutamist;
2) numbriloal märgitud lühinumbrit või tunnuskoodi ning korraldada nende kasutamist. Numbriluba on numbrite osas numbrite arvu põhine ning tunnuskoodi ja lühinumbri osas üksiku numbri põhine.

Number on Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu (International Telecommunication Union - ITU) soovituse E.164 kohane kümnendnumber (telefoninumber, mobiiltelefoninumber ja teenusnumber), mida kasutatakse üldkasutatava elektroonilise side teenuse osutamiseks.

Numeratsioon on numeratsiooniplaaniga määratud numbrid, lühinumbrid, teenusnumbrid, tunnuskoodid ja prefiksid.

Telefoninumber on number, mis võimaldab eristada telefoniteenust kasutavat klienti.

Mobiiltelefoninumber on number, mis võimaldab eristada mobiiltelefoniteenust kasutavat klienti.

Tunnuskood on kohanumbrite (numbrimärkide) kombinatsioon, mida kasutatakse sidevõrgu või selle osade kasutamise korraldamiseks ja sideettevõtja eristamiseks sideteenuse osutamisel.

Lühinumber (Short Code) on kolme- kuni kuuekohaline number (nt numeratsioonialas 116 paiknev üleeuroopaliselt harmoniseeritud lühinumber (HESC)), mida kasutatakse üldkasutatava elektroonilise side või muu teenuse osutamiseks ning mis tagab elektroonilise side teenuse kasutajale elektroonilise side teenuse osutaja või muude adressaatide, sealhulgas politsei, kiirabi ja päästeteenistuse lihtsustatud valimise.

Lühivalikukood on numbri- või eraldusmärk või nende kombinatsioon , mis on seotud kliendile määratud Eesti numeratsiooniplaani kuuluva numbriga ning mida kasutatakse kliendile üldkasutatava elektroonilise side teenuse osutamiseks.

Sotsiaalse väärtusega ühtlustatud teenuse number on numeratsioonialas 116 paiknev üleeuroopaliselt harmoniseeritud lühinumber (HESC), mis kuulub Euroopa Ühenduste Komisjoni otsuse 2007/116/EÜ (teatavaks tehtud numbri K(2007) 249 all) lisas sisalduvate konkreetsete numbrite loetellu ja mida võib kasutada konkreetsele numbrile vastava teenuse osutamiseks.

Teenusnumber on number, mida kasutatakse lõppkasutajale või teisele sideteenuse osutajale teenuste osutamiseks maksevaba või eritasulise sideteenuse vahendusel.

Numbri liikuvus on kliendi võimalus säilitada liitumislepingu alusel tema kasutusse antud number, kui ta vahetab üldkasutatava elektroonilise side osutajat või sideteenuse kasutamise geograafilist asukohta.