A A A

Esmaspäev, 29. mai 2017 10:39

EST ENG RUS

Prindi

Liinirajatised

Liinirajatis on elektroonilise side seaduse tähenduses aluspinnaga kohtkindlalt ühendatud elektroonilise side võrgu osa, milleks on muu hulgas maakaabel, veekogu põhjas paiknev kaabel, kaablitunnel, kaablikanalisatsioon, ehitistele ja postidele kinnitatud kaablite või juhtmete kogum koos kommutatsiooni-, jaotus- ja otsastusseadmetega, regeneraator, elektrooniliste sideseadmete konteiner ning raadiosidemast. Liinirajatised on ka tehnovõrgud ja -rajatised ehitusseaduse ning asjaõigusseaduse rakendamise seaduse tähenduses;

Liinirajatise omanik on isik, kellele liinirajatis kuulub või kes seda õiguslikul alusel otseselt valdab.