A A A

Pühapäev, 30. aprill 2017 11:57

EST ENG RUS

Prindi

Liftiomaniku kohustused

Lifti ohutuse eest vastutab lifti omanik

Lifti omanik peab tagama, et lifti ettenähtud korras paigaldamise ja hooldamise ning ettenähtud otstarbel kasutamise korral ei ohustataks inimesi ega vara. Ohutuse tagamiseks tuleb rakendada vajalikke abinõusid ohu ennetamiseks, väljaselgitamiseks, tõrjumiseks ja kõrvaldamiseks ning õnnetusjuhtumi korral negatiivsete tagajärgede vähendamiseks.

Üheks olulisemaks meetmeks ohu ennetamiseks on kompetentse isiku poolt tehtav regulaarne hooldus- ja remonttöö. Omaniku tähtsamaid ülesandeid on hoolitseda selle eest, et ilmsiks tulnud vead ja puudused kõrvaldataks kiiresti. Suurema osa vigade parandamiseks tuleb tööd eraldi tellida. Tavaliselt teeb hooldusettevõte tellitud tööde pakkumise, millele lifti omanik annab oma vastuse. Kui hooldusettevõtte pädevus ei ole mingite lifti ümberehituse või remondi tööde jaoks piisav, tasub lifti omanikul leppida eraldi kokku ka selles, kuidas nende puhul toimitakse.

Lifti omanik peab tagama, et liftile oleks tehtud seadusega ettenähtud audit ehk tehniline kontroll. Lifti tehnilisel kontrollil ja tõsteseadmetöödel koostatavad dokumendid peavad olema lifti omanikule ja riikliku järelevalve teostajale kättesaadavad.

Päästetööde vajaduse korral (nt. elektrikatkestuse vms. põhjusel tuleb kabiinist eemaldada sõitjaid) peab lifti omanik tagama turvalisuse. Päästetööde läbiviijaks võib olla Päästeamet, aga tihti, kui tegemist on lihtsama rikkega (nt kiiruspiiriku rakendumine), tuleb kasuks hooldusettevõtjaga lepingu omamine, kelle töötajail on samuti päästetöödeks vajalikud oskused ja vahendid.

Liftide hooldusettevõtteid on Eestis mitmeid, seega erinevaid võimalusi leidub. Hooldusettevõtte andmed peavad olema lifti kasutajatele nähtavas kohas liftikabiinis ning näiteks ka maja teadetetahvlil.

Hooldustööde sujumiseks peab lifti omanik tagama, et lifti hooldaja saaks teavet ka nende ümberehitus- ja remonditööde kohta, mida on teinud mõni teine seadmetööde tegija.

Lifti omanik peab tagama, et:

• see vastab nõuetele, on tehniliselt korras ning ettenähtud otstarbel ja viisil kasutamiseks ohutu, sealhulgas on varustatud kasutamiseks vajalike töökindlate ja -korras juhtimis-, kontroll- ja kaitseseadistega;
• ettenähtud juhtudel ja korras on läbi viidud lifti audit;
• on määratud seadme kasutamise nõuete täitmist korraldav isik (kasutamise järelevaataja);
• seadmetöid (ümberehitamine, remont, tehnohooldus) teeb pädev isik
• riiklikku järelevalvet teostavale ametiisikule antakse igakülgset abi avarii ja sellega kaasnenud õnnetusjuhtumi põhjuste uurimisel, säilitades põhjuste väljaselgitamiseni avarii ja õnnetusjuhtumi tagajärjel tekkinud olukorra, kui see ei too kaasa edasisi kahjustusi
• säilitatakse dokumentatsiooni lifti kohta.