A A A

Esmaspäev, 29. mai 2017 10:39

EST ENG RUS

Prindi

Legaalmetroloogia

Legaalmetroloogia on metroloogia osa, mis käsitleb õigusaktide nõuetega seotud mõõtmisi, mõõtühikuid, mõõtevahendeid ja mõõtemeetodeid. Tegeleb seega mõõtmistega, mida tehakse avaliku huvi, rahvatervise, avaliku ohutuse, avaliku korra, keskkonnakaitse, maksude ja koormistega maksustamise, tarbijakaitse ning ausa kaubanduse huvides.

Tehnilise Järelevalve Amet tegutseb mõõteseaduses ja selle alusel kehtestatud määrustes sätestatud pädevuse piires kontrollides mõõtevahendite turule laskmise, kasutusele võtmise ja kasutamise ning mõõtetulemuste tõendatud jälgitavuse nõude täitmist, mõõtevahendite vastavushindamisasutuste ja taatluslaborite tegevust, kohustuslike mõõtühikute kasutamist. Üheks järelevalve objektiks on mõõtevahendid, mida kasutatakse näiteks tolli- ja aktsiisiladudes, tanklates, kauplustes, transpordis, liiklusjärelevalves, vee, elektri ja gaasi koguste mõõtmisel jm.

Osaleme legaalmetroloogia valdkonna õigusloomes, standardimises ja eestikeelse terminoloogia korrastamises ning esindame Eestit Euroopa ja rahvusvahelistes legaalmetroloogia organisatsioonides WELMEC ja OIML.

Kinnispakid:

Tehnilise Järelevalve Amet kontrollib ettevõtjaid, kes valmistavad või impordivad kinnispakke - tooteid, mida pannakse sellisesse eelmääratletud nimikogusega pakendisse, mille täitekogust ei saa pakendit rikkumata muuta. Kinnispaki näiteks on õlipudel, suhkrupakk, kommikarp jmt. Kui pakendil on märgis ℮, tähendab see, et pakendi täitekoguse nõuetelevastavuse tagamiseks on EL liikmesriik, kelle territooriumil pakendaja tegutseb, rakendanud asjakohaseid nõudeid ning kontrollimeetmeid.
℮ - märgisega kinnispakid on EL siseturul täitekoguse kontrollist ostjariigis vabastatud. Ka nimetatud märgise puudumisel peab kinnispaki täitekogus vastama kehtestatud nõuetele

Mõõtevahendi siseriikliku tüübikinnitustunnistuse taotlus

Mõõtevahendi taadelduks tunnistamise taotlus

Mõõteseaduse alusel välja antud Eesti siseriiklikud tüübikinnitustunnistused 01.01.2010-06.04.2016

Mõõteseaduse alusel välja antud Eesti siseriiklikud tüübikinnitustunnistused aastani 2009

Tehnilise Järelevalve Inspektsioonis välja antud tüübikinnitustunnistused 01.04.2000- 30.04.2004

Application form for obtaining the Estonian national type approval certificate for measuring instrument