A A A

Esmaspäev, 26. juuni 2017 06:50

EST ENG RUS

Prindi

Läänemere äärsed ohtlikud veosed (DaGoB)

Projekt kestis ajavahemikul detsember 2005-detsember 2007

Projekti "Safe and Reliable Transport Chains of Dangerous Goods in the Baltic Sea Region" (DaGoB) eesmärgiks oli tõhustada koostööd Läänemere piirkonnas veetavate ohtlike kaupade transpordiga seotud avalike ja erasektori osapoolte vahel, vahetades vastastikku aja- ja asjakohast informatsiooni, tõstes varustusahela efektiivsust ning maandades ohtlike kaupade transpordiga seotud riske.

Läänemere regioonis veetakse aastas üle 200 000 000 tonni ohtlikke veoseid, paljud neist läbivad tiheasustusi, põhjustades riske elanikele ja keskkonnale. Ohtlike kaupadega seotud ametkondade funktsioonid ja vastutused on riigiti (ja kohati riikide siseselt) erinevad. Tänaseks pole tehtud kõiki Läänemere piirkondi hõlmavat ühtset ohtlike kaupade voogusid ja seotud õnnetusi käsitlevat analüüsi, samuti puudub ühtne piirideülene võrdlev statistika varustusahela ja selle erinevate osade kohta. Ohtlike kaupadega seotud isikutel (nt transpordi eest vastutavad ministeeriumid ja nende allasutused (ametid, inspektsioonid), piirivalve, toll, politsei, päästeteenistus, sadama- ja raudteeettevõtjad) pole piisavalt rahvusvahelisi koostöökogemusi vastavas valdkonnas.

Projekti tegevused:

  • Ohtlike kaupade opereerimist reguleerivate seadusaktide täitmise tõhustamine.
  • Varustusahela kontrolli tõhustamiseks vajaliku informatsiooni koondamine.
  • Riskide hindamine läbi näidisjuhtumite läbimängimise ja analüüsimise, juhtumitest ülevaatliku info levitamine kohalikul, riiklikul ja EL-i tasandil.
  • Infovahetuse tõhustamine avaliku ja erasektori osapoolte vahel.
  • Ohtlike veoste ekspertide vahelise kahe aasta tagant peetava kohtumiste sisseseadmine
  • Läänemere regiooni hõlmava ohtlike veoste voogude ja õnnetuste analüüsi koostamine.
  • Tegevuskava edaspidisteks ohtlike veoste temaatikaga seotud probleemide lahendamiseks
  • Projektis osalesidd partnerid Eestist, Soomest, Rootsist, Lätist ja Saksamaalt. Eesti partneriteks olid Raudteeinspektsioon (hiljem Tehnilise Järelevalve Amet), AS Tallinna Sadam ja Veeteede Amet. Projekt kestis ajavahemikul detsember 2005-detsember 2007.

Projekti rahastati ERDF-i programmist Interreg III. Programm on suunatud Üle-Euroopalise koostöö edendamisele ja toetab Euroopa erinevate piirkondade harmoonilist ja tasakaalustatud arengut. Interreg jaguneb omakorda kolmeks alaprogrammiks, käesolev projekt kuulub alaprogrammi "Interreg III" alla. Interreg III B toetab riikide-üleseid koostööprojekte, mis on regionaalse iseloomuga ja arendavad pikemaajalisi koostöösuhteid ja milles osalevad partnerid vähemalt kolmest riigist. Toetust võivad saada taotlejad, kes on pärit Läänemere ääres paiknevatest EL-i riikidest (lisaks Eestile Läti, Leedu, Poola, Taani, Soome, Rootsi ning osa Saksamaa regioonidest, vt koostööpiirkonnad), ja osadest Valgevene ja Venemaa regioonidest.

Projekti raames saavutatuga on võimalik tutvuda interneti aadressil: www.dagob.info