A A A

Esmaspäev, 29. mai 2017 10:40

EST ENG RUS

Prindi

Küttegaasiseadmed ja -paigaldised

Küttegaasi (maagaas, vedelgaas, biogaas, tehisgaas) kasutamise ohutuse tagamiseks teostab Tehnilise Järelevalve Amet riiklikku järelevalvet gaasiseadmete ja gaasipaigaldiste kasutusele võtmisele, kasutamisele, gaasitööle (projekteerimine, valmistamine, ehitamine, paigaldamine, demonteerimine, seadistamine, katsetamine, remontimine), korrashoiule, kaitsevööndis tegutsemisele, turule laskmisele ja auditile kehtestatud nõuete järgimise üle . Gaasipaigaldise kasutuskontrolli käigus kontrollime eelkõige, kas gaasipaigaldis vastab ohutusnõuetele ning kas on läbi viidud seadusega ette nähtud audit ja nõutaval juhul määratud gaasipaigaldise kasutamise nõuete täitmist korraldav isik ehk kasutamise järelevaataja.

Samuti teostame Eestis müügil olevate gaasiseadmete (gaasipliidid, gaasiveesoojendid, gaasil töötavad katlad jt) nõuetekohasuse järelevalvet, mille käigus kontrollime seadme ja selle märgistuse nõuetekohasust ning eestikeelsete paigaldus-, kasutus- ja hooldusjuhendite olemasolu.

Gaasitööde teostajate ja gaasipaigaldiste ehitajate puhul kontrollime majandustegevuse registri registreeringu olemasolu ning personali pädevust ja nende tegevuse nõuetekohasust.