A A A

Teisipäev, 27. juuni 2017 01:34

EST ENG RUS

 

 

Prindi

Tehnilise Järelevalve Ameti eesmärgid ja tegevussuunad

Tehnilise Järelevalve Amet on valitsusasutus Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisalas.

Tehnilise Järelevalve Ameti eesmärgid ja tegevussuunad on:

1. Ohutuse suurendamine
Tegeleme ohutusalase järelevalvega elektripaigaldiste ja elektritööde, ohtlike kemikaalide käitlemise, küttegaasi seadmete ja paigaldiste, liftide ja köisteede, masinate, surveseadmete, kaevandamise ja lõhketööde ning pürotehnika, ehitiste ja ehitustegevuse, sh raudtee-ehituse ning raudteeveeremi ja raudteeliikluse üle.

2. Teenuste ja toodete usaldusväärsuse tõstmine
Teeme järelevalvet elektroonilise side võrgu terminaliseadmete ja raadioseadmete, ehitustoodete, elektri- ja elektroonikaseadmete, gaasiseadmete, masinate, surveseadmete, mõõtevahendite ja mõõtmistegevuse, kinnispakkide, elektroonilise side teenuste, digitaalallkirjateenuse, liinirajatiste, raadiohäirete, elektromagnetilise ühilduvuse ning energiatõhususe ja –märgistuse nõuetele vastavuse üle.

3. Piiratud ressursi kasutuse korraldamine
Planeerime ja koordineerime raadiosageduste, elektroonilise side numeratsiooni ja raudtee läbilaskevõimet ja korraldame ning kontrollime nende kasutust ning täidame rakendusüksuse rolli Euroopa Liidu raudtee arendamise struktuurifondide jaotamisprotsessis.