A A A

Kolmapäev, 26. aprill 2017 07:06

EST ENG RUS

Prindi

Keskkonnamõju hindamisega seotud teated

Tehnilise Järelevalve Amet (TJA) teatab Nursipalu harjutusvälja teede ja väljaõpperajatiste ehitusprojekti keskkonnamõju hindamise (Nursipalu KMH) programmi avalikustamisest vastavalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse §-le 16:

Nursipalu KMH programmiga saab tutvuda avaliku väljapaneku jooksul 01. november 2016 kuni 22. november 2016 elektrooniliselt TJA (www.tja.ee ), Kaitseministeeriumi (www.kaitseministeerium.ee/et/keskkonnamoju-hindamised ), Rõuge valla (www.rouge.ee) ja Sõmerpalu valla (www.somerpalu.ee ) kodulehel ja paberkandjal TJA-s (asukoht Sõle 23A Tallinn), Võru Maavalitsuses (asukoht Jüri 12 Võru), Rõuge vallas (asukoht Ööbikuoru 4, Rõuge alevik) ja Sõmerpalu vallas (asukoht Sõmerpalu alevik).

Keskkonnamõju hindamist korraldab TJA: tel: 6672036, e-post valmond.mikli@tja.ee, arendaja Kaitseministeerium: tel: 71701102, e-post meelis dot roigas at kaitseministeerium dot ee

Nursipalu harjutusväli asub Võrumaal Rõuge vallas Tsirgupalu külas, Laossaarõ külas ja Lükkä külas ning Sõmerpalu vallas Hänike külas ja Mustassaare külas. Harjutusvälja soovitakse arendada vastavalt Nursipalu harjutusvälja arendusprogrammile nii, et see võimaldaks läbi viia mehhaniseeritud kompanii tasemel lahinglaskmistega taktikalist väljaõpet. Ehitusprojekti koostamisel projekteeritakse väljaõppeks vajalikud teed ja väljaõppehitised vastavalt eelnimetatud arendusprogrammile.
Nursipalu KMH koostamise eesmärgiks on saada teavet Nursipalu harjutusväljale ehitamisega kaasnevatest keskkonnamõjudest ja nende leevendusmeetmetest enne ehitusprojekti koostamist, et nimetatuga oleks võimalik arvestada ehitusloa andmisel.
KMH programm on mõjude hindamise lähteülesanne. Hindamistulemused tuuakse ära KMH aruandes, mille avalikustamine toimub pärast KMH aruande valmimist 2017. a.

Nursipalu KMH programmi kohta ettepanekud, vastuväited ja küsimused palume esitada kirjalikult Tehnilise Järelevalve Ametile hiljemalt 22. novembriks 2016: Sõle 23A, 10614 Tallinn, e-post: info at tja dot ee

Nursipalu KMH programmi avalik arutelu toimub: 29. novembril 2016 Nursi külakeskuses (asukoht Nursi küla, Rõuge vald,Võrumaa) algusega kell 18.00.

--------------------------------------------------------------------------

Nursipalu harjutusvälja teede ja väljaõpperajatiste ehitusprojekt KMH programm

Lisa 1_KMH algatamise otsus

Lisa 2_Kasutuskoormus 2015 ja prognoos

Lisa 3_Arendusprogrammi järgsed leevendusmeetmed

Lisa 4a_Keskkonnapiirangud_olemasolev olukord

Lisa 4a_Rohevõrk_olemasolev olukord

Lisa 4b_Keskkonnapiirangud_kavandatav tegevus

Lisa 4b_Rohevõrk_kavandatav tegevus

Lisa 5_Seisukohtade küsimine_Maaeluministeerium

Seisukohtade küsimine_Võru Maavalitsus

Tehnilise Järelevalve Amet teatab Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 3 punkti 1, § 6 lõike 1 punktide, § 26 , § 31.1 ja § 34 alusel Nursipalu harjutusvälja ehitusprojektile keskkonnamõju hindamise menetluse algatamisest. Taotluse keskkonnamõju hindamise algatamiseks esitas Kaitseministeerium (registrikood 70004502, aadress Sakala tn 1 15094 Tallinn) KeHJS § 26 lg 1 alusel, mille kohaselt võib lisaks KeHJS §-s 3 sätestatule arendaja soovi korral kavandatava tegevuse keskkonnamõju hinnata ehitusprojekti koostamise käigus KeHJS-is sätestatud korras, arvestades KeHJS erisusi.

Kaitseministeerium 15.04.2016 esitatud taotluse ja selle juurde kuuluvate lisamaterjalidega on 20 päeva jooksul võimalik tutvuda Tehnilise Järelevalve Ameti avalikus dokumendiregistris www.tja.ee (asjad nr 16-0682) või Tehnilise Järelevalve Ametis, Sõle 23a, 10614 Tallinn. Kontaktisik ehitus- ja elektriosakonna nõunik Valmond Mikli, telefon 667 2036, e-post valmond dot mikli at tja dot ee