A A A

Pühapäev, 30. aprill 2017 12:05

EST ENG RUS

Prindi

Nõuanded ilutulestiku tegemiseks

Meelespea ilutulestiku ohutuks tegemiseks

Ilutulestiku tegemisel kasutage kaitseprille! Enamik ilutulestikega toimunud õnnetusi on silmavigastused.

Pürotehnilised tooted on signaliseerimiseks, ilutulestiku korraldamiseks või mõneks muuks otstarbeks ettenähtud tooted, mis põlevad õhuhapnikku kasutamata (seepärast pole neid võimalik kustutada) ja tekitavad valgus-, heli-, paisk- ja soojusefekte. Kõik ilutulestike juures kasutatavad pürotehnilised tooted sisaldavad mõnda lõhkeainet, enamasti väga kergesti süttivat musta püssirohtu. Seega esineb alati teatud vigastamise või materiaalse kahju oht, seda isegi juhul, kui järgitakse ohutusnõudeid. Pürotehniliste toodete väärkasutamine võib kaasa tuua põletusi, kuulmis- ja nägemiskahjustusi ning muid vigastusi.

Pürotehnilist toodet kasutavate isikute vanusepiir määratakse vastavalt toote ohtlikkusele. Alla 18 aasta vanused isikud võivad (II klassi) pürotehnikaga tegeleda ainult täiskasvanu järelevalve all.

Üldised reeglid pürotehnilise toote kasutamisel:

 • osta pürotehnilisi tooteid ainult vastavat õigust omavast müügikohast
 • jälgi, et pürotehnilisel tootel ei oleks väliseid mehhaanilisi vigastusi, nende esinemise korral tagasta toode müüjale
 • hoia pürotehnilist toodet kuivas kohas ja väldi selle niiskeks või märjaks saamist
 • loe läbi pürotehnilise tootega kaasas olev kasutusjuhend ja käitu vastavalt selles toodule
 • vali pürotehnilise toote kasutamiseks õige aeg ja koht selliselt, et sa oma tegevusega ei häiriks kaaskodanikke
 • ära tegele ilutulestikuga alkoholijoobes või psühhotroopse aine mõju all
 • ära kasuta ilutulestikku kohas, kus selle kasutamine võib tekitada ohtliku olukorra, ohutu kaugus on märgitud kasutusjuhendis või tootel
 • ettevaatamatus võib põhjustada tõsise õnnetuse
 • kindlasti ei tohi pürotehnilist toodet visata teiste isikute ega loomade suunas
 • jälgi, et kavandatava ilutulestiku kohal, lähedal või lennutrajektooril ei oleks takistusi
 • peale süütenööri süütamist mine kiiresti ohutusse kaugusesse
 • korraga tohib süüdata ainult ühte pürotehnilist toodet ning mitut toodet ei tohi omavahel süütamiseks ühendada
 • kui ilutulestik peale süütamist ei tööta, võib sellele läheneda peale 10 minuti möödumist
 • kui pürotehniline toode ei andnud nõutud pürotehnilist efekti, siis tagasta toode müüjale
 • pärast pürotehnilise toote kasutamist korja kokku oma tegevusest tekkinud jäägid (sh prügi)
   

Juhendid erinevate pürotehniliste toodete kasutamiseks:

Raketid - rakett
Raketid lastakse kindlalt seisvast vertikaalsest peenikesest torust või tühjast pudelist, mille avatud pikkus on vähemalt raketi kepi pikkus. Kontrolli et rakett liiguks vabalt. Suuna rakett nii, et kukkuva raketi osad ei ohustaks kedagi ega midagi. Süüta süütenöör ja eemaldu kiiresti.

Tulefontäänid (vulkaanid), tulekatlad - fontään
Aseta toode kõvale tasasele ja tulekindlale pinnale. Kontrolli, et toode seisab kindlalt püsti ega kuku kergelt pikali. Kindlam on toode siduda maasse löödud vaia külge. Jälgi, et ümbruses ei oleks midagi, mida sädemed võiksid kahjustada. Süüta süütenöör ja eemaldu kiiresti. Süüdatud toote kohale kummardumine on eluohtlik.

Pommid, Rooma küünlad ja muu torutulestik - torulaeng
Toode tuleb ühe kolmandiku ulatuses kaevata maa sisse või siduda maa sisse löödud vaia külge. Jälgi, et ümbruses ei oleks midagi, mida lendavad ja põlevad osad võivad vigastada. Süüta süütenöör ja eemaldu kiiresti. Süüdatud toote kohale kummardumine on eluohtlik.

Tulilinnud ja maas pöörlevad tuletooted - tulepööris
Aseta toode kõvale tasasele ja tulekindlale pinnale värviline pool ülespoole. Kontrolli, et toode saaks vabalt lennata või pöörelda. Süüta süütenöör ja eemaldu.

Päikeserattad ja muud püstiasendis keerlevad tuletooted - tulepööris
Naeluta (kinnita) tuletoode kahe meetri kõrgusele posti külge nii, et toode saaks vabalt pöörelda. Kontrolli, et midagi süttivat ei oleks läheduses. Süüta süütenöör ja eemaldu.

Paugud, kahuripaugud ja paukude sarjad - pauguti
Aseta toode kõvale tulekindlale alusele. Süüta ja eemaldu kiiresti.

Patareid - komplekt
Aseta toode kõvale tasasele ja tulekindlale pinnale kohtpüsivalt nii, et toode ei saaks toimides ümber kukkuda. Vajadusel toesta kividega või seo maasse torgatud vaia külge. Jälgi, et ümbruses ei oleks midagi, mida lendavad ja põlevad osad võivad vigastada. Süüta süütenöör ja eemaldu kiiresti. Süüdatud toote kohale kummardumine on eluohtlik.

Ilutulestik pakub rõõmu ja meelelahutust. Kui tunned võimalikke ohte ja kasutad vahendeid vastutustundlikult on ohutus (peaaegu) tagatud.