A A A

Laupäev, 29. aprill 2017 00:55

EST ENG RUS

Prindi

Ilutulestiku korraldamine

Lõhkematerjaliseaduses reguleeritud §-des 60-61.

Avalikel üritustel või tiheasustusega asulates ilutulestiku korraldamiseks kategooriate III ja IV pürotehniliste toodetega peab olema ilutulestiku toimumiskohajärgse valla- või linnavalitsuse luba.

Ilutulestiku korraldamisest tuleb teavitada vähemalt kolm päeva ette järgmisi asutusi:

  • kategooria III pürotehnilise tootega ilutulestiku korraldamisel avalikel üritustel või tiheasustusega asulates – Politsei- ja Piirivalveametit ja Päästeametit
  • kategooria IV pürotehnilise tootega ilutulestiku korraldamisel – Politsei- ja Piirivalveametit ja Päästeametit
  • kategooria T2 pürotehnilise tootega ilutulestiku korraldamisel – Päästeametit
  • lennuvälja lähiümbruses ilutulestiku korraldamisel, kasutades pürotehnilisi tooteid lennukõrgusega üle 45 meetri – Lennuametit

Ilutulestiku korraldamisel tuleb tagada inimese, vara ja keskkonna ohutus. Ilutulestiku korraldamise ohutusnõuded ning ilutulestiku projektile esitatavad nõuded on sätestatud lõhkematerjaliseaduse § 53 lõikes 5.

Ilutulestiku korraldamise loa taotlemine

Ilutulestikku korraldada sooviv isik peab esitama ilutulestiku toimumiskohajärgse valla- või linnavalitsusele taotluse ilutulestiku korraldamise loa saamiseks. Valla- või linnavalitsus vaatab taotluse läbi ning teeb vastava otsuse taotluse saabumise päevast arvates viie tööpäeva jooksul.