A A A

Kolmapäev, 26. aprill 2017 07:11

EST ENG RUS

Prindi

Gaasiseadmed ja -paigaldised

Gaasiseade on gaasi tootmiseks, töötlemiseks. Edastamiseks, ladustamiseks, kasutamiseks või gaasianumate täitmiseks kasutatav seade või nende süsteem, sealhulgas küttegaasidest maa-, vedel-, bio- või tööstusgaasi anum, torustik, terminal, täitejaam, tankkla või gaasijaam.

Gaasipaigaldis on gaasitorustike-, ja nendega seotud ehitiste statsionaarselt paigaldatud talitluslik süsteem. Gaasipaigaldise osaks on ka sellele paigaldatud ohutus- juhtimis-, mõõte- ja reguleerseadmed.

Gaasiseadme turujärelevalve

Turul olevad gaasiseadmed ei tohi ohustada inimeste tervist ja turvalisust, kui need on valmistatud ja paigaldatud nõuetekohaselt, neid hooldatakse regulaarselt vastavalt tootja juhistele ning kasutatakse ettenähtud otstarbel.

Tootja või turule laskja peab tagama, et turule lastavad gaasiseadmed on ohutud ning vastavad toote nõuetele vastavuse seaduse ja selle alamaktide nõuetele. Toote nõuetele vastavuse seaduses sätestatud gaasiseadmete nõuded on harmoniseeritud Euroopa gaasiseadmeid käsitleva direktiiviga 2009/142.

Eestis teostab turujärelevalvet Tehnilise Järelevalve Amet, kes kontrollib pisteliselt gaasiseadmete valmistamis-, hoiustamis- ja müügikohti.

Järelevalvet teostaval ametiisikult on õigus kontrollida seadme ohutuse seaduse  ja toote nõuetele vastavuse seaduse täitmist takistamatult ja ette teatamata, siseneda järelevalve teostamise eesmärgil gaasiseadme valmistamis-, hoiustamis-, müügi- ja kasutamise kohta ning teha ettekirjutusi nõuete rikkumise lõpetamiseks ja vajadusel rakendada sanktsioone.

TJA pädevusse kuulub turule lastud võimaliku ohtliku gaasiseadme levitamise ja kasutamise peatamine ajaks, mis on vajalik selle nõuetele vastavuse kontrollimiseks. Kui ekspertiis näitab, et gaasiseade ei vasta nõuetele, siis on TJA-l õigus nõuda gaasiseadme turult kõrvaldamist.