Language switcher

Raudteerajatise kasutusluba

Raudteerajatise kasutusluba antakse, kui valminud ehitise ehitamine vastas ehitusloale ning ehitist on võimalik kasutada nõuete ja kasutusotstarbe kohaselt.


Kasutusluba on nõutav ehitusseadustiku lisas 2 nimetatud juhtudel. Raudteerajatise kasutusloa väljastab Tehnilise Järelevalve Amet.

Kasutusloa taotluses esitatakse need rajatise tehnilised andmed, mis on asjakohased ja mida on otstarbekas ja võimalik määrata.

Tehnilise Järelevalve Amet annab kasutusloa 30 päeva jooksul taotluse esitamise päevast arvates. Tehnilise Järelevalve Amet annab kooskõlastamiseks või arvamuse avaldamiseks kuni kümme päeva.

Tehnilise Järelevalve Amet esitab kasutusloa taotluse eelnõu vajadusel kooskõlastamiseks asutusele, kelle õigusaktist tulenev pädevus on seotud kasutusloa taotluse esemega ning arvamuse avaldamiseks asutusele või isikule, kelle õigusi või huve võib ehitis puudutada.


Kasutusloa andmisest keeldutakse või kasutusluba tunnistatakse kehtetuks ehitusseadustikus toodud juhtudel.

Kasutusloa taotluse puhul tuleb tasuda riigilõiv iga objekti eest eraldi 30 € ühe objekti kohta.
Riigilõiv tuleb tasuda Rahandusministeeriumi arvelduskontole:

  • SEB - a/a EE 89 1010 2200 3479 6011
  • Swedbank - a/a EE93 2200 2210 2377 8606
  • Danske Bank A/S Eesti filiaal - a/a EE 40 3300 3334 1611 0002
  • Nordea Bank- a/a EE 701 7000 1700 1577 198

Viitenumber: 2900080034