Sa oled siin

Usaldusteenused

Usaldusnimekirjad on olulised komponendid, mis aitavad luua usaldust e-turul tegutsejate seas. Nimekirjad võimaldavad kasutajatel kindlaks teha, milline on usaldusteenuse osutajate ja nende teenuste kvalifitseeritud staatus praegu ja milline on see olnud varem.

Liikmesriikide usaldusnimekirjad peavad sisaldama vähemalt komisjoni rakendusotsuse (EL) 2015/1505 artiklites 1 ja 2 osutatud teavet. Liikmesriigid võivad lisada usaldusnimekirja teavet kvalifitseerimata usaldusteenuse osutajate ja nende kvalifitseerimata usaldusteenuste kohta. Sellisel juhul tuleb selgelt märkida, et need ei ole kvalifitseeritud vastavalt määrusele (EL) nr 910/2014. Liikmesriigid võivad lisada usaldusnimekirja teavet muud liiki riigisiseselt kindlaksmääratud usaldusteenuste kohta kui need, mis on määratletud määruse (EL) nr 910/2014 artikli 3 lõike 16 alusel. Sellisel juhul tuleb selgelt märkida, et need ei ole kvalifitseeritud vastavalt määrusele (EL) nr 910/2014.

Eesti usaldusnimekirja kantud usaldusteenuse osutajad:

 • GuardTime AS
 • SK ID Solutions AS

Siin toodud nimekiri on usaldusnimekiri, mis annab teavet Eesti järelevalve all olevate usaldusteenuse osutajate kohta ja usaldusteenuste kohta, mida nad osutavad kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. juuli 2014 aasta määruse (EL) nr 910/2014 asjaomaste sätetega:

E-allkirjade piiriülesele kasutamisele aidatakse kaasa komisjoni 16. oktoobri 2009. aasta otsusega 2009/767/EÜ, milles on sätestatud liikmesriikide kohustus koostada, hallata ja avaldada usaldusnimekirju, mis sisaldavad teavet sertifitseerimisteenuse osutajate kohta.

EC LoTL ja kõikide EL riikide usaldusnimekirjad on nähtavad aadressil:

https://webgate.ec.europa.eu/tl-manager/home


 

 

 

Usaldusteenuse osutajad ja usaldusteenused kantakse Eesti usaldusnimekirja vastavalt regulatsioonile:

Tulenevalt EUTS-st täidab eIDAS-s sätestatud järelevalveasutuse ülesandeid TJA.

Eesti usaldusnimekirja kandmiseks esitab usaldusteenuse osutaja TJA iga usaldusteenuse kohta taotluse vormi (koostamisel) ja vastavushindamisasutuse koostatud vastavushindamisaruande.

Nõuded usaldusteenuse osutaja ja usaldusteenuse vastavushindamise kohta on toodud Majandus- ja taristuministri määruses „Usaldusteenuse osutaja ja usaldusteenuse vastavushindamise kord“.

TJA lahendab taotluse pärast nõuetekohaste andmete ja dokumentide saamist:

 • esmakordse loa taotluse korral 80 päeva jooksul
 • korduva loa taotluse korral 50 päeva jooksul

Loa väljastamise korral kannab TJA usaldusteenuse osutaja ja usaldusteenuse usaldusnimekirja kümne päeva jooksul.

Nõuetele vastav kvalifitseeritud või kvalifitseerimata usaldusteenuse osutaja usaldusteenus kantakse usaldusnimekirja kaheks aastaks.

Lõivud Eesti usaldusnimekirjas tehtavate toimingute eest:

 • Usaldusteenuse esmakordse usaldusnimekirja kandmise eest tasutakse riigilõivu 1030 € iga usaldusteenuse kohta
 • Usaldusteenuse korduva usaldusnimekirja kandmise eest tasutakse riigilõivu 770 € iga usaldusteenuse kohta
 • Usaldusteenuse osutaja või teenuste andmete muutmise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 65 €

Riigilõivud tuleb tasuda Rahandusministeeriumi-i kontole:

 • SEB - a/a EE 89 1010 2200 3479 6011
 • Swedbank - EE93 2200 2210 2377 8606
 • Danske Bank A/S Eesti filiaal - a/a EE 40 3300 3334 1611 0002
 • Nordea Bank Finland PLC Eesti filiaal - a/a EE 701 7000 1700 1577 198

Viitenumber: 2900080050