Language switcher

Õnnetustest teavitamine

Raudteeseaduse kohaselt on raudtee-ettevõtjal või muu raudteeinfrastruktuuri valdajal kohustus raudteeõnnetustest või vahejuhtumist teatada Tehnilise Järelevalve Ametile.

Õnnetusjuhtumist või tõsisest õnnetusjuhtumist teatab raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja või muu raudteeinfrastruktuuri valdaja viivitamata Tehnilise Järelevalve Ametile avalikustatud sidevahendi kaudu. Kirjalik teade õnnetusjuhtumi või tõsise õnnetusjuhtumi kohta esitatakse Tehnilise Järelevalve Ametile kolme tööpäeva jooksul ettenähtud vormil.

Vahejuhtumist teatab raudtee-ettevõtja või muu raudteeinfrastruktuuri valdaja Tehnilise Järelevalve Ametile pärast vahejuhtumi põhjuste ja muude asjaolude väljaselgitamist, kuid mitte hiljem kui viie tööpäeva jooksul vahejuhtumi toimumisest ettenähtud vormil.