Language switcher

Enne 2010 valmistatud abiseadised

Enne 2010. aastat valmistatud tropid peavad vastama direktiivi 98/37/EC nõuetele.


Kõikidel tõstmise abiseadistel peavad olema järgmised andmed:

 • tootja tunnusandmed
 • andmed kasutatud materjalide kohta (näiteks rahvusvaheline klassifikatsioon), kui see on vajalik kokkusobivuse hindamiseks
 • suurim lubatud töökoormus
 • vastavusmärk CE

 
Kui abiseadiste koostisosadeks on komponendid nagu trossid või köied, mida on võimatu märgistada, peavad need andmed asuma abiseadise külge kindlalt kinnitatud plaadil või mõnel muul vahendil.

Andmed peavad olema loetavad ja asuma kohas, kust need ei kao töötlemise, kulumise jms tegevuste tõttu ega kahjusta abiseadise tugevust.

Igal tõsteketil, -trossil või –lindil peab olema märgistus tootja või tootja volitatud esindaja andmetega (nimi ja aadress) ning viide tootja sertifikaadile.

Sertifikaat peab sisaldama harmoneeritud standardites nõutavat teavet või selliste standardite puudumise korral vähemalt järgmisi andmeid:
 

 • tootja või tootja volitatud esindaja nimi
 • vajaduse korral tootja või tootja volitatud esindaja aadress
 • keti või trossi kirjeldus, mis sisaldab järgmist: nimimõõtmed, konstruktsioon, valmistusmaterjal ja materjali metallurgilise eritöötluse andmed
 • kui on tehtud katseid, siis kasutatud standardid
 • keti või trossi suurim lubatud koormus, mis võiks talle kasutamisel avalduda


Koormusväärtused võib esitada iga kindlaksmääratud rakenduse puhul.
 

Kõik tõstmise abiseadmed peavad olema varustatud juhendiga.


Iga tõstmise abiseadisega või iga komplektina tarnitava abiseadiste kogumiga peab kaasas olema juhend, mis sisaldab vähemalt järgmist teavet:

 • normaalsed kasutustingimused
 • kasutus-, koostamis- ja hooldusjuhendid
 • kasutamispiirangud

Lisaks märgistusele ja kasutusjuhendi olemasolule peab tõstmise abiseadise valmistaja või volitatud esindaja andma seadisega kaasa vastavusdeklaratsiooni, milles deklareeritakse abiseadise vastavust direktiivile 98/37/EC.

Tõstmise abiseadise vastavusdeklaratsioon peab sisaldama järgmisi andmeid:

 • tootja või tootja volitatud esindaja nimi ja aadress (volitatud esindaja peab esitama ka tootja nime ja aadressi)
 • kirjeldus (mark, tüüp, seerianumber jne)
 • asjakohased õigusaktid, millele seadis vastab
 • kui see on kohane, siis teavitatud asutuse nimi ja aadress ning tüübihindamise sertifikaadi number
 • kui see on kohane, siis teavitatud asutuse nimi ja aadress
 • kui see on kohane, siis teavitatud asutuse, kes on teostanud kontrollimisi, nimi ja aadress
 • kui see on kohane, siis viide harmoneeritud standarditele
 • kui see on kohane, siis kasutatud rahvuslikud standardid ja spetsifikatsioonid
 • tootja või tootja volitatud esindaja allkirjaõigusliku isiku andmed