Avalikud mänguväljakud

Mänguväljakud ja seikluspargid on rajatised, mis kuuluvad ehitusseadustiku mõistes ehitiste alla.

 • Avaliku kasutusega mänguväljakute ja seiklusparkide:
 • rajamine, rekonstrueerimine on ehitusloa- ja projektikohustuslik tegevus
 • lammutamisel või samaväärsega asendamisel esitatakse kohalikule omavalitsusele ehitusteatis
 • tehnilise korrasoleku ja ohutuse eest vastutab omanik


Mänguväljaku ja seikluspargi planeerimisel ja mänguväljakuseadmete konstrueerimisel peab:

 • lähtuma heast ehitustavast
 • tagama paigaldatud mänguväljaku seadmete ohutuse nende sihipärasel kasutamisel
 • tagama  loodus- ja kultuuriväärtuste säilimise ja kaitse

Mänguväljakute ja seiklusparkide seadmetele ei kohaldu kohustusliku sertifitseerimise nõue. Nende nõuetele vastavuse ja ohutuse peab tagama konkreetse mänguväljaku seadme tootja väljastatud ohutust ja nõuetele vastavust kinnitav deklaratsioon.

Lastevanematel aitab mänguväljaku ohutust hinnata „The Royal Society for the Prevention of Accidents“ (www.rospa.com ) koostatutud infovoldik  (854.11 KB, PDF)

Mänguväljaku ja seikluspargi omanikud leiavad ohtu mänguväljaku ja seikluspargi konstrueerimisel ja nõuetekohase hoolduse planeerimisel abi juhendist „Turvaline mänguväljak. Juhend juhatajatele ja omanikele“ (1.46 MB, PDF)

Mänguväljaku seadmed ja aluspind

 • Mänguväljaku ja seikluspargi seadmed ei ole ehitustooted
 • Mänguväljaku ja seikluspargi seadmete nõuetele vastavuse tõendamise alused tulenevad „Toote nõuetele vastavuse seaduse“ (TNVS)
 • Kõigi mänguväljaku ja seikluspargi seadmete komponentide nõuetele vastavus  peab olema tõendatud kooskõlas vastavale tootele kohalduva regulatsiooniga


Mängväljaku seadmete ohutul konstrueerimisel  standardid:
 

 • EN 1176-1:2008 „Mänguväljaku seadmed ja aluspind. Osa 1: Üldised ohutusnõuded ja katsemeetodid“,
 • EN 1176-2:2008 „Mänguväljaku seadmed ja aluspind. Osa 2: Täiendavad spetsiaalsed ohutusnõuded ja katsemeetodid kiikede jaoks“ ,
 • EVS-EN 1176-3:2008 „Mänguväljaku seadmed ja aluspind. Osa 3: Täiendavad spetsiaalsed ohutusnõuded ja katsemeetodid liumägedele“ 
 • EVS-EN 1177:2008 „Lööki pehmendav mänguväljaku aluspinna kate. Kriitilise kukkumiskõrguse määramine“

 

 

Seikluspargi planeerimine:


Seikluspargi ohutul kavandamisel on abiks standardid:

 • EVS-EN 15567-1:2015 „Sports and recreational facilities - Ropes courses - Part 1: Construction and safety requirements“
 • EVS-EN 15567-2:2015 „Sports- and recreational facilities - Ropes courses - Part 2: Operation requirements!
 

Millele tuleb välimänguväljakul enne selle kasutama hakkamist tähelepanu pöörata:

- Atraktsioonid peavad olema terved ja komplektsed ning pinnase külge korralikult kinnitatud. Soovitav on lapsevanemal atraktsioonid ise läbi proovida neid katsudes ja liigutades. Logisevate kinnitustega, purunenud või roostes atraktsioone ei tohi kasutada.
- Atraktsioonide alune pinnas peab olema sobiv ja piisav, et kukkumisel lööki summutada. Asfaldi ja betooni kasutamine on lubatud üksnes võimalikust kukkumistsoonist väljapool. Iga atraktsiooni ümbruses peab olema piisavalt vaba ruumi, et kukkumisteele ei jääks ette midagi, mis võimalikke vigastusi raskendada võivad.
- Kõik atraktsioonid ei sobi igas vanuses lapsele. Kõrged liumäed, osavust ja kindlat tasakaalu hoidmist eeldavad takistusrajad jms ei sobi kõigile. Lapsevanem peab ise hindama ja otsustama, mis on tema lapsele sobiv ja eakohane. Kindlasti ei tohi väikelapsi jätta mänguväljakule järelevalveta ning mänguväljakul üksi mängimas käivale lapsele tuleb põhjalikult rääkida võimalikest ohtudest ja nende vältimisest.
- Mänguväljaku territoorium peab olema hooldatud, seal vedelev prügi, klaasikillud jms tuleb ära korjata ja panna selleks ettenähtud kohta.

Mänguväljaku purunenud atraktsioone ei tohi hakata ise parandama, vaid puudustest tuleb informeerida omanikku. Juhul, kui mõistliku aja jooksul pole vajalikke toiminguid tehtud, tuleb sellest teavitada Tehnilise Järelevalve Ametit või kohalikku omavlitsust. Kui mänguväljakul pole infotahvlit omaniku andmetega, aitab selle välja selgitada kohalik omavalitsus. Ohtliku atraktsiooni avastanu võiks teisi kasutajaid hoiatada, näiteks paigaldada ohtliku seadme või väljaku piirdeaia külge teavitava sildi.