Language switcher

Sa oled siin

Rail Balticu eelprojekt ja uuringud

Eelprojekt

Hankes „Rail Baltic 1435 mm trassi Harju, Rapla ja Pärnu maakonnaplaneeringute teemaplaneeringute tehniline koostamine, asjakohaste detailplaneeringute, keskkonnamõju strateegilise hindamise ja keskkonnamõju hindamise ning raudtee eelprojekti ja raudteega seotud ehitiste eelprojektide koostamine“ läbi viidud eelprojekteerimise ülesandeks oli parima trassivariandi alusel ja eelprojekti detailsusastmes ühe lõpliku trassitelje projekteerimine.

 

  • Eelprojekti koos kõikide lisadega leiate SIIT

Eelprojekti koostamisel tuli arvestada kõiki vastavate üld- ja eriseaduste nõudeid (mh, kuid mitte ainult, teeseaduse, raudteeseaduse ning ehitusseaduse nõuded).  Arvestada tuli ka nimetatud seaduste alamaktide nõuetega. Eelprojektis tuli hanke võitjal lahendada kõik ristumised teedega ning määratleda võimalike raudteejaamade asukohad, samuti koostada eelprojektid nii raudtee kui selle toimimiseks vajalike ehitiste osas – reisiterminalid, raudtee, kontaktvõrk. Täiendavalt on dokumentidele lisatud eelprojekti järgne tegevuste eelarve.

Eelprojekti toetas Euroopa Liit TEN-T abifondist.

 

 

Ühisettevõtte uuring

Eesti, Läti ja Leedu peaministrite 10.11.2011. vastu võetud ühisavaldus seadis eesmärgiks Rail Baltic 1435 mm rööpmelaiusega uue raudteeliini rajamiseks ja hilisemaks majandamiseks ühisettevõte loomise. Ühisettevõtte asutamise võimaluste kaardistamiseks viis pan-Balti advokaadibüroode allianss TRINITI läbi uuringu.

 

 

 

Teostatavusuuringu tulemused

Rail Baltica uuringute projekti 1. etapiks oli teostatavusuuringu koostamine. Eesti, Läti ja Leedu ühishanke tulemusena viis uuringu läbi briti konsultatsiooniettevõte AECOM Ltd.

Tasuvusuuringu tulemused saavad aluseks Eesti, Läti ja Leedu valitsustele Rail Baltica edasise arendamise jaoks vajalike otsuste tegemisel. 

Siin on teostatavusanalüüsi tulemused kättesaadavad 
elektroonsel kujul. Kaardimaterjali avamiseks on vajalik vastava tarkvara olemasolu.

 

 

 

Ehitusmaavarade varustuskindluse uuring

Uuringu eesmärk oli hinnata, millistest maavaradest saab toota Rail Balticu ehituseks vajaminevaid täitematerjale ja saada teada, kas selliseid maavarasid on Eestis piisavalt. Rail Balticut on plaanitud ehitada ajavahemikus 2020 - 2026, kuid suurim vajadus ehitusmaavarade järele langeb ehitusperioodi algusesse, aastatele 2020 - 2024.

 

 

 

 

Aiakatkestuste uuring

Eelprojekti kohaselt on Rail Balticu trass kavas kogu ulatuses piirata ohutuse tagamiseks aedadega. Kuna aiad takistavad märkimisväärselt ulukite liikumist, siis võeti eesmärgiks analüüsida aiakatkestuste võimalikke tehnilisi lahendusi, mis vähendaks barjääriefekti, vältides samas ohtu inimestele ja loomadele. Uuring on esimeseks etapiks aiakatkestuste tehniliste võimaluste uurimisel, edasi kavatsetakse alustada tehniliste lahendust testperioodi olemasoleva raudtee ääres. Uuringu koostasid OÜ Rewild ja OÜ Hendrikson & Ko eksperdid.