Sa oled siin

Analüüsid ja uuringud

Vaata ka EASi uuringuid

 

Infoühiskond


Üldised uuringud
 

2002 Soovitused vabatarkvara kasutamiseks riigiasutuste arvutisüsteemides  
2002 Vabatarkvara kasutamise soovituste kontsentreeritud kokkuvõte  
2005 Elanikkonna suhtumine e-valimistesse  
2005 IT avalikus halduses - aastaraamat 2005  
2006 Eesti elanikud ja internet
2006 IT avalikus halduses - aastaraamat 2006
2006 E-õppe standardite, nende rakenduskeskkonna ja kasutamise analüüs
2006 E-äri käivitamise õiguslikud nõuded
2007 Eesti infoühiskonna areng alates 1990. aastatest
2007
2007 IT avalikus halduses - aastaraamat 2007
2008 Infokihistumine interneti kasutamises
2008 RFID kasutusvõimaluste analüüs ning soovitused Eesti ID-kaardi täiendamise kontekstis
2009 Kasutajakeskse veebi lehekülgede disain
2009 Infoühiskonna aastaraamat 2009
2010 Avaliku sektori veebilehtede käideldavuse uuring
2010 Infoühiskonna aastaraamat 2010
2010 Kontaktivabade piletisüsteemide ühilduvus: ülevaade ja soovitused hangeteks ning arendusteks
2011 Eesti infoühiskonna aastaraamatud 2011-2012
2011 Kontaktivabadel andmekandjatel põhinev Eesti ühtne õpilaspilet: analüüs ja soovitused 
2014 Avaliku sektori veebilehtede vastavus WCAG 2.0 nõuetele 2013. aastal - uuringu aruanne, detailandmed ja tulemuste tutvustamine
2014 Avaliku kohtvõrgu soovituslik mudel 2014
2014 Avaliku kohtvõrgu nõuete ja vajaduste koondversoon
2014 Lingitud Eesti - uuringu lõpparuanne
2014 Lingitud Eesti - uuringu kokkuvõte
2014 Lingitud Eesti - uuringu lühikokkuvõte
2015 Avaliku sektori veebilehtede vastavus WCAG 2.0 nõuetele 2015. aastal - uuringu aruanne ja detailandmed
2016 Kiire interneti ühenduste („viimase miili“) rajamise analüüs ja ettepanekud

Dokumendihaldusest infohalduseni

2011
2012 Elektrooniliste dokumentide osakaalu uuringu kokkuvõte
2014 Elektroonilise dokumendivahetuse osakaalu mõõtmine 2013
2014 Elektroonilise dokumendivahetuse osakaalu võrdlus 2012 vs 2013
2014 Dokumendihaldussüsteemid avalikus sektoris
2014 Elektroonilise dokumendivahetuse statistika
2014 Dokumendivahetuskeskuse ülevaade

Infoühiskonna teenused

2004 Turvaanalüüsi metoodikate hindamine ja astmelise etalonturbe juhendmaterjal
2005 Riigi poolt pakutavad e-teenused
2006 Riigi poolt pakutavate e-teenuste kasutatavus ning rahulolu nendega
2006 Tarkvara testimist käsitlev juhendmaterjal
2007 Kodanike rahulolu riigi poolt pakutavate avalike e-teenustega
2008 Kodanike rahulolu avaliku sektori e-teenustega
2008 Standardi EVS 8:2000 rakendusjuhend
2010 Halduskoormuse hindamisvajaduse kaardistamine ja halduskoormuse hindamine
2011 Digi-TV ja mobiiltelefoni kasutusvõimalused avalike teenuste osutamisel
2011 Cloud-based Infrastructure and Open Data Services Assessment 1.0
2012 Kodanike rahulolu riigi pakutavate avalike e-teenustega
2012 Ettevõtjate rahulolu riigi avalike e-teenustega
2013 E-teenuste kasutamise tulemuslikkus ja mõju - uuringu aruanne, lühikokkuvõte
2014 20 avaliku sektori e-teenuse detailanalüüs ja kontseptsiooni väljatöötamine
2014 E-teenuse kirjeldus - Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium - Ehitusloa taotluse menetlemine
2014 E-teenuse kirjeldus - Maanteeamet - Eksamiaegade broneerimine
2014
2014 E-teenuse kirjeldus - Konkurentsiamet - Hinnavalemi ja soojuse piirhinna kooskõlastamine
2014
2014
2014 E-teenuse kirjeldus - Veeteede Amet - Laevakülastuse registreerimine
2014 E-teenuse kirjeldus - Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium - Majandustegevusteate esitamine
2014 E-teenuse kirjeldus - Maksu- ja tolliamet - Maksuvõla ajatamine
2014
2014 E-teenuse kirjeldus - Põllumajandusamet - Muu ehitise kooskõlastamine
2014 E-teenuse kirjeldus - Maanteeamet - Numbrimärkide tellimine ja hoiustamine
2014
2014 E-teenuse kirjeldus - Maanteeamet - Piirangute seadmine
2014 E-teenuse kirjeldus - Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium - Projekteerimistingimuste taotluse menetlemine
2014 E-teenuse kirjeldus - Maanteeamet - Proovnumbrimärgi logiraamat
2014 E-teenuse kirjeldus - Tehnilise Järelevalve Amet - Raudteerajatiste ehituslubade menetlemine
2014 E-teenuse kirjeldus - Maanteeamet - Sõiduki registreerimise eelne dokumentide menetlemine
2014
2014 E-teenuse kirjeldus - Maksu- ja Tolliamet - Puutevaba füüsilise isiku tuludeklaratsioon
2014 Kodanike rahulolu riigi poolt pakutavate avalike e-teenustega - aruanne
2014 Kodanike rahulolu riigi poolt pakutavate avalike e-teenustega - esitlus
2014 Ettevõtjate rahulolu riigi avalike e-teenustega
2014 Ettevõtjate rahulolu riigi poolt pakutavate avalike e-teenustega 2014
2015 eGovernment Benchmark Insight Report 2015
2015 Digitaalset allkirja kasutavate tööealiste Euroopa Liidu elanike osakaalu määramine 2015. aastal: uuringu aruanne
2015 Digitaalset allkirja kasutavate tööealiste Euroopa Liidu elanike osakaalu määramine 2015. aastal: riikide profiilid
2015 Implementation of the Virtual Data Embassy Solution - Summary Report
2016 Transforming Digital Continuity - Joint Research Report
2016 Avaliku pilvetehnoloogia riskide analüüs K1T1S0 turvaklassiga andmekogu näitel: uuringu aruanne

IT teadmised ja oskused
 

2004 Infotehnoloogia Eesti koolides
2013 Eesti IKT kompetentsidega tööjõu hetkeseisu ja vajaduse kaardistamine
2015 PIAAC Tehnoloogiarikkas keskkonnas probleemilahendusoskuste tase ja IKT kasutus Eesti elanike hulgas


Ehitus ja elamumajandus
 

Üldised uuringud

2010 Uuring korteriühistute ja korteriühisuste võlgnevustest kommunaalteenuseid osutavatele ettevõtetele
2011 Korteriühistute, -ühisuste ja kinnisvarahaldajate võlgnevused kommunaalteenuseid osutavatele ettevõtetele
2012 Ehitusinseneride ja arhitektide väljaõppe uuring
2014 Innovatsioon ja seda takistavad tegurid Eesti ehitussektoris
2016 Ehitusinfo modelleerimise regulatsiooni süsteemi alusuuring II
2018 Ehitussektori tootlikkuse, lisandväärtuse ja majandusmõju analüüs
2018 E-ehituse visioonidokument
2018 E-ehituse taustadokument

Ehitus

2007 Elamufondi jätkusuutlikkuse säilitamine läbi ventilatsiooni probleemide tüüplahenduste väljatöötamise
2009 Eesti eluasemefondi suurpaneel - korterelamute ehitustehniline seisukord ning prognoositav eluiga
2011 Eesti eluasemefondi puitkorterelamute ehitustehniline seisukord ning prognoositav eluiga
2011 Eesti eluasemefondi telliskorterelamute ehitustehniline seisukord ning prognoositav eluiga
2012 Uute korterelamute uuring
2013 Parameetriliste tootekataloogide põhimõtete ja keskkonna loomise alternatiivide väljatöötamine

Elamumajandus

2013 Uuring kasutusest väljalangenud ja mahajäetud elamufondi võimalikust probleemsusest 
2013 Üürieluaseme kättesaadavus ja vajadus. Üliõpilaste hinnangute analüüs
2013 Korterelamupiirkondade perspektiiv tervikliku ruumilise renoveerimise osas lähtudes regionaalsetest ja demograafilistest trendidest 
2015 Üürielamufondi vajalikkus 50+ elanike hulgas
2016 Eesti elanike hoiakud ja olukord eluasemeturul
2016 Tühjenevate korterelamute ja korteriühistu võlgnevuste probleemi lahenduste võrdlev õiguslik analüüs
2018 Soovitused kohalikele omavalitsustele elamumajanduse korraldamiseks
2018 Korterelamute renoveerimistoetuse meetme arenduse lõpparuanne

Hoonete energiatõhusus

2012 Kütteenergia tarbimise vähendamine korterelamutes läbi tarbijate teadlikkuse tõstmise ja käitumisharjumuste muutmise, tuginedes individuaalse küttekulu mõõtmisele
2013 Muinsuskaitse all oleva koolimaja tellistest välisseina seespoolse lisasoojustuse soojus- ja niiskustehnilise toimivuse uuring
2016 Hoonete arvutuslike energiamärgiste vastavus tegelikule tarbimisele
2017 Hoonete kuluoptimaalsete energiatõhususe miinimumtasemete analüüs

Energeetika

 

Üldised uuringud

2003 Eesti energeetika 1991 - 2000
2003 Eesti energeetika 1997
2003 Eesti energeetika 1998
2003 Eesti energeetika 1999
2003 Eesti energeetika 2001
2003 Eesti põlevkivimaardla rajoneerimine
2004 Eesti energeetika 2002
2005 Eesti energeetika 2003
2005 Energiaressursid Eesti väliskaubandusbilansis
2005 Põlevkivi varu hindamise kriteeriumite loomine ja koguse hindamine
2005 Välisvahendite kasutamise võimalused energeetika arendamisel
2006 Eesti energeetika 2004
2006 Tõhusa koostootmise viiteväärtused ja tõhusa koostootmise potentsiaal Eestis.
2006 Eesti põlevkiviressursi kasutamissuundade riikliku strateegia aastani 2020 alusuuringud. Varu hindamise kriteeriumid.
2006 Eesti põlevkiviressursi kasutamissuundade riikliku strateegia aastani 2020 alusuuringud. Põlevkivi kaevandamise tehnoloogilise struktuuri optimeerimine.
2006 Eesti põlevkiviressursi kasutamissuundade riikliku strateegia aastani 2020 alusuuringud. Ettepanekud Eesti põlevkivi tööstuse 2006-2010 arendusuuringuteks.
2007 Eesti energeetika arvudes 2005
2007 Eesti energeetika arvudes 2007
2007 Tõhusa elektri ja soojuse koostootmise potentsiaal Eestis
2007 Energiatehnoloogia uuringu tutvustus (Tõnu Heina ettekanne 28.06.07)
2007 Energiatehnoloogia eeluuring - kuidas edasi (Kristo Reinsalu ettekanne 28.06.07)
2008 Eesti energeetika arengujooni 2005
2011 Eesti energeetika 1994-1996
2011 Kliimapaketi ja heitmekaubanduse negatiivsete mõjude pehmendamine (uuringu lühikokkuvõte)
2017 EL-i struktuurivahenditest rahastatud meetmete mõju riigi energiamajanduse eesmärkide täitmisele (lõpparuanne)
2017 ENMAK 2030 uuringu aruanded ja tulemused
2018 Riigi üldine energiatõhususkohustus aastatel 2021-2030 ning taastuvenergia eesmärkide täitmine
2019 Energeetikasektori kasvuhoonegaaside ja välisõhusaasteainete prognooside uuendamine
2019 Lisa 1 - Riikliku kava B jaos küsitud kasvuhoonegaaside heide IPCC sektorite ja gaaside kaupa
2019 Lisa 2 - Riikliku kava B jaos esitatavate näitajate ja muutujate üksikasjalik loetelu
2019 Lisa 3 - Balmorlei uuenduse sisend
2019 Lisa 4 - Kütuste tarbimine energeetikasektoris
2019 Energiamajanduse arengustsenaariumite ajakohastamine - tegevusaruanne
2019 Energiamajnduse stsenaariumid
2019 Kliima arvutus

Elektriturg

2005 Tarbimise juhtimise võimalus ja tasuvus Eesti elektrisüsteemis
2005 Eesti elektritarbimine aastatel 2005-2015
2005 Elektri tootmis- ja edastusvõimsuse vajadus Eesti elektrisüsteemis aastatel 2005-2015
2005 Keskkonnanõuete mõju Eesti elektriturule aastatel 2005-2015
2006 Aruanne taastuvatest energiaallikatest toodetud elektrienergia kasutamise edendamisest Eestis 2005.a
2007 Elektrienergia tootmine taastuvatest energiaallikatest (2007-2009)
2008 Avatud elektrituru toimimiseks vajaliku andmevahetuse korraldamine ja selle võimalikud mudelid
2008 Tõhusa koostootmise päritolutunnistused 2007
2009 Elektrienergia tootmine taastuvatest energiaallikatest 2005-2007

Taastuvenergia

2005 Taastuvate energiaallikate osakaalu tõstmise võimalused elektri tootmisel Eestis
2007 Transpordis kasutatavas kütuses biokütuse osatähtsuse suurendamiseks vajalikud meetmed (Lisad 1-12 rakendusuuringu juurde)
2007 Transpordis kasutatavas kütuses biokütuse osatähtsuse suurendamiseks vajalikud meetmed (HeiVäl Consulting rakendusuuring)
2012 Ülevaade Eesti bioenergia turust 2010. aastal

Soojusmajandus

2013 Eesti soojusmajanduse analüüsi kokkuvõte


Transport

 

2017 Analüüs SAE tase 4 ja 5 sõidukite kasutusele võtmiseks koos seaduseelnõu väljatöötamiskavatsuse kirjeldustega: vaheraport
2018 Analüüs SAE tase 4 ja 5 sõidukite kasutusele võtmiseks: lõppraport

Raudteetransport

2011
2012 Tallinn-Riia ja Tallinn-Peterburi rongiliini tasuvusanalüüs
2015 Rail Baltica Harjumaa ja Põhja-Raplamaa kahe trassialternatiivi täpsem analüüs
2019 Avaliku raudteeinfrastruktuuri arendamist suunav tegevuskava aastateks 2019–2024

Merendus

2015 Riikliku arengukava "Eesti merenduspoliitika 2012-2020" keskkonnamõju strateegiline hindamine, aruande eelnõu
2015 Lisa 1. Eesti merestrateegia meetmekava Eesti mereala hea keskkonnaseisundi saavutamiseks ja säilitamiseks
2015 Lisa 2. Eesti merestrateegia meetmekava keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi heakskiitmine
2015 Rahulolu-uuring meremeeste koolituste läbiviimise ja diplomeerimise kohta
2016 Läänemere-äärsete riikide laevaehitustoetuste võrdlev analüüs- Soome, Rootsi ja Saksamaa näited
2016 Merendussektori majandusmõju uuring: I etapp
2016 Eesti merestrateegia meetmekava Eesti mereala hea keskkonnaseisundi saavutamiseks ja säilitamiseks keskkonnamõju strateegiline hindamine
2017 The legal and political bottlenecks in the European Union for deployment of maritime transport e-solutions

Lennundus

2016 Lennundussektori majandusmõju uuring

 

 

Majandusareng ja ettevõtlus

 

Eesti Konjunktuuriinstituudi uuringud

2009 Eesti Konjunktuuriinstituut: Konjunktuur nr 2 (169)
2009 Eesti Konjunktuuriinstituut: Konjunktuur nr 3 (170)
2010 Eesti Konjunktuuriinstituut: Konjunktuur nr 1 slaidid
2010 Eesti Konjunktuuriinstituut: Konjunktuur nr 1 (172)
2010 Eesti Konjunktuuriinstituut: Konjunktuur nr 2 (173)
2010 Eesti Konjunktuuriinstituut: Konjunktuur nr_3 (174)
2010 Varimajandus Eestis
2010 Illegaalse alkoholi tarbimine ja kaubandus Eestis
2010 Illegaalsete tubakatoodete tarbimine ja kaubandus Eestis
2011 Eesti Konjunktuuriinstituut: Konjunktuur nr. 4 (175)
2011 Eesti Konjunktuuriinstituut: Konjunktuur nr 1 (176)
2011 Eesti Konjunktuuriinstituut: Konjunktuur nr 2 (177)
2011 Eesti Konjunktuuriinstituut: Konjuktuur nr 3 (178)
2011 Varimajandus Eestis
2011 Illegaalse alkoholi tarbimine ja kaubandus Eestis
2013 Eesti Konjunktuuriinstituut: Konjunktuur nr 2 (185)
2013 Eesti Konjunktuuriinstituut: Konjunktuur nr 2 slaidid
2013 Eesti Konjunktuuriinstituut: Konjunktuur nr 3 (186)
2013 Eesti Konjunktuuriinstituut: Konjunktuur nr 3 slaidid
2014 Eesti Konjunktuuriinstituut: Konjunktuur nr 4 (187)
2014 Eesti Konjunktuuriinstituut: Konjunktuur nr 4 slaidid
2014 Eesti Konjunktuuriinstituut: Konjunktuur nr 1(188)
2014 Eesti Konjunktuuriinstituut: Konjunktuur nr 1 slaidid
2014
2014 Illegaalse alkoholi tarbimine ja kaubandus Eestis 2013
2014 Illegaalsete tubakatoodete tarbimine ja kaubandus Eestis 2013
2014 Varimajandus Eestis 2013
2014 Eesti Konjunktuuriinstituut: Konjunktuur nr 2 (189)
2014 Eesti Konjunktuuriinstituut: Konjunktuur nr 2 slaidid
2014 Eesti Konjunktuuriinstituut: Konjunktuur nr 3 (190)
2014 Eesti Konjunktuuriinstituut: Konjunktuur nr 3 slaidid
2014 Eesti Konjunktuuriinstituut: Konjunktuur nr 3 - Venemaa sanktsioonid ja Eesti majandus
2015 Eesti Konjunktuuriinstituut: Konjunktuur nr 4 (191)
2015 Eesti Konjunktuuriinstituut: Konjunktuur nr 4 slaidid
2015 Eesti Konjunktuuriinstituut: Konjunktuur nr 1 (192)
2015 Varimajandus Eestis 2014 
2015 Illegaalse alkoholi tarbimine ja kaubandus Eestis 2014
2015 Illegaalsete tubakatoodete tarbimine ja kaubandus Eestis 2014 
2015 Eesti Konjunktuuriinstituut: Konjunktuur nr 2 (193)
2015 Eesti Konjunktuuriinstituut: Konjunktuur nr 3 (194)
2015 Eesti Konjunktuuriinstituut: Konjunktuur nr 3 slaidid
2016 Eesti Konjunktuuriinstituut: Konjunktuur nr 4 (195)
2016 Eesti Konjunktuuriinstituut: Konjunktuur nr 4 slaidid
2016 Eesti Konjunktuuriinstituut: Konjunktuur nr 1 (196)
2016 Eesti Konjunktuuriinstituut: Konjunktuur nr 1 slaidid
2016 Varimajandus Eestis 2015 slaidid
2016 Illegaalsete tubakatoodete tarbimine ja kaubandus Eestis 2015
2016 Ümbrikupalkade levik Eestis 2015
2016 Illegaalse alkoholi tarbimine ja kaubandus Eestis 2015
2016 Eesti Konjunktuuriinstituut: Konjunktuur nr 2 (197)
2016 Eesti Konjunktuuriinstituut: Konjuntuur nr 3 (198)
2016 Eesti Konjunktuuriinstituut: Konjunktuur nr 3 slaidid
2016 Eesti Konjunktuuriinstituut: Konjunktuur nr 4 (199)
2016 Eesti Konjunktuuriinstituut: Konjunktuur nr 4 slaidid
2017 Eesti Konjunktuuriinstituut: Konjunktuur nr 1 (200)
2017 Eesti Konjunktuuriinstituut: Konjunktuur nr 2 (201)
2017 Eesti Konjunktuuriinstituut: Konjunktuur nr 2 slaidid
2017 Eesti Konjunktuuriinstituut: Konjunktuur nr 3 (202)
2017 Eesti Konjunktuuriinstituut: Konjunktuur nr 3 slaidid
2018 Eesti Konjunktuuriinstituut: Konjunktuur nr 4 (203)
2018 Eesti Konjunktuuriinstituut: Konjunktuur nr 4 slaidid
2018 Eesti Konjunktuuriinstituut: Konjunktuur nr 2 (205)
2018 Eesti Konjunktuuriinstituut: Konjunktuur nr 3 (206)
2018 Eesti Konjunktuuriinstituut: Konjunktuur nr 3 slaidid
2018 Eesti Konjunktuuriinstituut: Konjunktuur nr 4 (207)
2019 Eesti Konjunktuuriinstituut: Konjunktuur nr 1 (208)

Tööjõuprognoosid

2005 Tööjõuvajaduse prognoos aastani 2011
2006 Tööjõuvajaduse prognoos aastani 2012
2007 Tööjõuvajaduse prognoos aastani 2014
2008 Tööjõuvajaduse prognoos aastani 2015
2009 Tööjõuvajaduse prognoos aastani 2016
2010 Tööjõuvajaduse prognoos aastani 2017
2011 Tööjõuvajaduse prognoos aastani 2018, andmetabelid
2011 Tööjõuvajaduse prognoos aastani 2018, lühikirjeldus
2012 Tööjõuvajaduse prognoos aastani 2019, andmetabelid
2012 Tööjõuvajaduse prognoos aastani 2019, lühikirjeldus
2013 Tööjõuvajaduse prognoos aastani 2020, andmetabelid
2013 Tööjõuvajaduse prognoos aastani 2020, lühikirjeldus
2014 Tööjõuvajaduse ja -pakkumise prognoos aastani 2022, andmetabelid
2014 Tööjõuvajaduse ja -pakkumise prognoos aastani 2022, lühikirjeldus
2015 Tööjõuvajaduse ja -pakkumise prognoos aastani 2023, andmetabelid
2015 Tööjõuvajaduse ja -pakkumise prognoos aastani 2023, lühikirjeldus
2016 Tööjõuvajaduse ja -pakkumise prognoos aastani 2024, andmetabelid
2016 Tööjõuvajaduse ja -pakkumise prognoos aastani 2024, lühikirjeldus
2017 Tööjõuvajaduse ja -pakkumise prognoos aastani 2025, lühikirjeldus
2017 Tööjõuvajaduse ja -pakkumise prognoos aastani 2025, andmetabelid
2018 Tööjõuvajaduse ja -pakkumise prognoos aastani 2026, lühikirjeldus
2018 Tööjõuvajaduse ja -pakkumise prognoos aastani 2026, andmetabelid
2019 Tööjõuvajaduse ja -pakkumise prognoos aastani 2027, lühikirjeldus
2019 Tööjõuvajaduse ja -pakkumise prognoos aastani 2027, andmetabelid

Majandussektorite ülevaated

2009 Majandussektorite ülevaade 2008
2010 Majandussektorite ülevaade 2009
2011 Majandussektorite ülevaade 2010
2012 Majandussektorite ülevaade 2011
2013 Majandussektorite ülevaade 2012
2014 Majandussektorite ülevaade 2013 
2015 Majandussektorite ülevaade 2014
2016 Majandussektorite ülevaade 2015
2017 Majandussektorite ülevaade 2016                                                                                                                                                                     
2018 Majandussektorite ülevaade 2017
2019 Majandussektorite ülevaade 2018

Ettevõtlus

2003 Eesti väikese ja keskmise suurusega ettevõtete arengusuundumused
2005 Eesti väikese ja keskmise suurusega ettevõtete arengusuundumused
2008 Eesti väikese ja keskmise suurusega ettevõtete arengusuundumused
2009 Teadmistepõhise majanduse suunas liikumiseks vajaliku tööjõu- ja koolitusvajaduse väljaselgitamine lõppraport
2009 Ettevõtlusõpe Eesti kõrgkoolides - Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ettevõtlusõppe tööhma koostatud raport ja tegevuskava aastateks 2010-2013
2012 Ettevõtlus- ja innovatsioonipoliitika vahehindamine
2012 Eesti väikese ja keskmise suurusega ettevõtete arengusuundumused
2013 E-äri ja e-kaubanduse kasutamine Eestis ja kasutamise laiendamise võimalused, slaidid
2013 E-äri ja e-kaubanduse kasutamine Eestis ja kasutamise laiendamise võimalused, lühikokkuvõte
2013 E-äri ja e-kaubanduse kasutamine Eestis ja kasutamise laiendamise võimalused
2013 Välisinvesteeringute kaasamise uuringu lühikokkuvõte
2013 Välisinvesteeringute kaasamise uuring
2015 Eesti eksportööride konkurentsivõime uuring
2015 Kohaliku omavalitsuse roll ja koostöö ettevõtluse edendamisel, uuringu lõpparuanne
2015 Kohaliku omavalitsuse roll ja koostöö ettevõtluse edendamisel, uuringu lühikokkuvõte
2015 Klastriprogrammi vahehindamise kvalitatiivne analüüs
2016 E-ekspordi edendamise kontseptsioon ja tegevuskava
2016 Jagamismajanduse põhimõtete rakendamine Eesti majandus- ja õigusruumis - uuringu lõpparuanne
  Lisa A - Transport
  Lisa B - Majutus ja reisikorraldus
  Lisa C - Finantsteenused
  Lisa D - Isiku- ja äriteenused
  Lisa E - Haridus
2017 „Eesti globaalsetes väärtusahelates (inglise keeles)“
2018 Perioodi 2014-2020 ühtekuuluvuspoliitika vahenditest kavandatavate rahastamisvahendite eelhindamise uuendamine - lõpparuanne

Innovatsioon

2007 Innovaatiline tegevus Eesti Ettevõtetes 2002-2004
2008 Ettevõtete tehnoloogiainvesteeringu teostatavuse analüüsi lõppraport
2010 Eesti ettevõtete uued võimalused – ärimudelid, avatud innovatsioon ja riigi valikud
2011 Innovaatiline tegevus ettevõtetes 2006-2008
2012 Energiatehnoloogia programmi vahehindamine, aruanne
2012 Ettevõtlus- ja innovatsioonipoliitika vahehindamine
2013 Maa kaugseire ja satelliit-navigatsioon – rakendused, kasutusvõimalused ning mõju Eestis
2014 Teostatavusuuring innovatsioonipoliitika nõudluspoole meetmete väljatöötamiseks ja rakendamiseks Eestis
2015 Nutika spetsialiseerumise analüüsi kvantitatiivsed andmed
2015 Nutika spetsialiseerumise analüüs
2015 Perioodi 2014-2020 ühtekuuluvuspoliitika vahenditest kavandatavate rahastamisvahendite eelhindamine
2015 Eesti ettevõtete uuendusmeelsus ja selle toetamise võimalused
2015 Eesti biotehnoloogia programmi mõjuanalüüs
2017 Innovatsioonihanked – nende seiramine ja osakaal kõikidest hangetest Eestis aastal 2015
2020 Parimad praktikad - uurimis- ja arenduskeskused

Euroopa Liidu siseturg
 

Tarbijakaitse

2013 Tarbijakaitse olukorrast Eestis                                                                                                                    
2014 Kiirlaenuturg – analüüs ja ettepanekud
2017 Tarbijakaitse olukorrast Eestis
2019 Tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise võimalikud mudelid Eestis

 

Viimati uuendatud: 20. Veebruar 2020