Euroopa Liidu struktuurivahendid

Euroopa Liidu regionaalpoliitika ehk ühtekuuluvuspoliitika eesmärk on ühtlustada liikmesriikide arengut ning tõsta Euroopa Liidu kui tervikliku majanduspiirkonna konkurentsivõimet terves maailmas.
 

Struktuurivahendeid ehk euroraha saab Eesti Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kaudu. 

2014. aastal algas Euroopa Liidu uus seitse aastat kestev eelarveperiood. Ühtekuuluvuspoliitika fondidest suunatakse järgnevail aastail Eestisse kokku 3,5 miljardit eurot, millest Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisala rakendab 1,3 miljardit eurot. 

   

  Struktuurivahendid 2007-2013
   

  Perioodil 2007–2013 oli Eestil erinevate valdkondade arendamiseks kolm rakenduskava, mille elluviimise eest vastutasid järgmised ministeeriumid:
   

  • Majanduskeskkonna arendamise rakenduskava
   Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
  • Elukeskkonna arendamise rakenduskava
   Keskkonnaministeerium
  • Inimressursi arendamise rakenduskava
   Haridus- ja Teadusministeerium

   

  Kuigi Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium juhtis Majanduskeskkonna arendamise rakenduskava (MARK) elluviimist, panustas ministeerium kõiki kolme rakenduskavasse.

  Struktuurivahendite rakendamist koordineeris Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi välisvahendite osakond, mis teostas samuti järelevalvet meetmete rakendajate üle.

  Seitse aastat kestva eelarveperioodi jooksul suunati Euroopa Liidu struktuurivahenditest Eestisse ligi 3,4 miljardit eurot, millest Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisala rakendas 1,24 miljardit eurot.

  Perioodi rakendamine kestis kuni 2015. aasta lõpuni.

   

  Rakenduskavad 2007–2013

   

  Perioodi kolm rakenduskava jagunesid prioriteetseteks suundadeks, mis omakorda jagunesid meetmeteks ja programmideks.
   

  Majanduskeskkonna arendamise rakenduskava
  prioriteetsed suunad:

  • Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime
  • Strateegilise tähtsusega ja regionaalse tähtsusega transpordiinvesteeringud
  • Infoühiskonna edendamine

  Inimressursi arendamise rakenduskava prioriteetsed suunad:

  • Teadmised ja oskused uuendusmeelseks ettevõtluseks
   

  Perioodi 2007-2013 seirearuandlus

   

  Igal aastal koostati iga rakenduskava elluviimise kohta seirearuanne. 
   

  See andis ülevaate meetmete elluviimisest ja finantsprogressist ehk kohustuste võtmisest ja väljamaksetest, rakenduskavas seatud sihtide saavutamisest, tulemuste analüüsist ja teavitustegevustest.

   

  Toetuste taotlemine

   

  Euroopa Liidu uuel eelarveperioodil toetuste saamiseks saab pöörduda järgmiste asutuste poole:

  • Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus
   Toetused ettevõtete innovatsioonisuutlikkuse suurendamiseks ja rahvusvahelistumiseks, Eesti turismisektori konkurentsivõime ja jätkusuutliku arengu kindlustamiseks
   EAS »
  • Riigi Infosüsteemi Amet (RIA)
   Toetused infoühiskonna edendamiseks
   RIA »
  • SA KredEx
   Finantsinstrumendid ettevõtetele ja korterelamute renoveerimiseks
   KredEx »
  • Tarbijakaitse- ja Tehnilise Järelevalve Amet
   Toetused transpordi infrastruktuuri arendamiseks
   Ameti lehekülg »
  • Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
   Toetused keskkonnasäästlikule transpordile
   KIK »

  Vahendite jagamine
   

  Ministeerium sõlmib halduslepingud eraõiguslikest juriidilistest
  isikutest rakendusüksustega (Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, KredEx, Keskkonnainvesteeringute Keskus),
  millega antakse üle volitus struktuurivahendite kasutamiseks kindla ajavahemiku jooksul ning perioodi rahastamise ulatus.

  Ministeerium sõlmib eraldise saajaga riigieelarvelise eraldise lepingu
  (nn. raha leping). 

  Lepingu järgi eraldatakse rahad halduskuludeks, struktuuritoetusteks, toetuste kaasfinantseeringuks ja programmide omafinantseeringuks ning riigieelarvelisteks vahenditeks. 

   

   

  Struktuurivahendid 2014-2020

   

  2014. aastal algas Euroopa Liidu uus, seitse aastat kestev eelarveperiood, mida rakendatakse kokku kümme aastat – 2023. aasta lõpuni.

  Struktuurivahenditest suunatakse sel perioodil Eestisse kokku 3,5 miljardit eurot, millest Majandus- ja Kommu-nikatsiooniministeeriumi valitsemisala rakendab 1,3 miljardit eurot.

  Ühtekuuluvuspoliitika fondide vahendite kasutamise ühe eeldusena on Eesti nagu ka kõik teised fondide vahendeid kasutavad liikmesriigid koostanud partnerlusleppe ja selle alusel fondide rakenduskava. 

   

  Investeeringute jaotus valdkonniti

   

  Transport

  447

  mln eur
  • Teede seisukorra parandamine ja liiklusohutuse suurendamine
  • Reisirongiliikluse atraktiivsuse tõstmine
  • Transpordiliikide parem ühendatus

  Majandusareng

  444

  mln eur
  • Põhirõhk on innovatsioonil ja uutel ärimudelitel
  • Nutikas spetsialiseerumine info- ja kommunikatsioonitehnoloogiale, tervisetehnoloogiatele ja –teenustele ning ressursside efektiivsemale kasutamisele
  • Eestis start-up ettevõtluse keskuse loomine
  • Turismi edendamiseks Eesti kui reisisihtkoha tutvustamise jätkamine välisriikides

  Energeetika

  232

  mln eur
  • Korterelamute renoveerimise jätkamine
  • Alternatiivsete kütuste kasutuselevõtu suurendamine transpordis
  • Energiasäästu ja taastuvenergia osakaalu suurendamine

  Infoühiskond

  182

  mln eur
  • Eesti IT-maailma sidumine muu Euroopaga (Digital Single Market)
  • Investeeringute täpne sihtimine, sotsiaal-majanduslik ja rahaline kasu iga investeeringuga
  • Lisaks uute e-lahenduste loomisele vanade e–lahenduste väljavahetamine
  • Ülikiire internetivõrgustiku ehitamise jätkamine
  • Ühtsed kvaliteedinõuded kõigile avalikele teenustele
   

   

  Projektid, mida toetatakse või toetati EL regionaalarengu fondist

   

  • Dokumendihaldussüsteemi Gopro dokumentide avalikustamine XML kujul

  Projekti eesmärgiks oli eelduste loomine, et Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi  haldusalas olevates dokumendihaldussüsteemides  salvestatud dokumente saaks XML kujul avalikustada. Selleks loodi avalikustamisele kuuluvate dokumentidest masinloetav avaandmete väljund.

  Eraldatud toetuse summa: 8640 €

  Tulemus: Projekt on lõppenud, seatud eesmärgid on täidetud.

  • Lennuameti menetlusprotsesside ärianalüüs

  Projekti eesmärgiks oli Lennuameti teenuste ja menetlusprotsesside kaardistamine et leida kõige optimaalseim lahendus menetlusprotsesside läbiviimiseks.

  Eraldatud toetuse summa: 23640,00€

  Tulemus: Projekt on lõppenud, seatud eesmärgid on täidetud.

  • Riikliku ehitisregistri võrgurajatiste moodul

  Projekti käigus loodi ehitisregistri juurde moodul, mille ülesanne on anda teavet võrguettevõtjate füüsiliste taristute kohta ja luua eeldused võrgurajatiste ehituslubade menetluste kiirendamiseks.

  Eraldatud toetuse summa: 159175,80€

  Tulemus: Projekt on lõppenud, seatud eesmärgid on täidetud.

  • Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ja haldusala infosüsteemide üleviimine X-tee versioonile 6 ning krüptoseadmete ost

  Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis ja haldusalas kasutusel olevate infosüsteemid viiakse vastavusse X-tee 6. versiooni nõuetega. Samuti ostetakse vajalikud krüptoseadmed.

  Eraldatud toetuse summa: 155000€

  Tulemus: Projekt on lõppenud, seatud eesmärgid on täidetud.

  • Ehitisregistri X-tee päringud 2

  Projekti eesmärgiks on registripõhise rahvaloenduse läbiviimiseks vajalike ehitisregistri andmete edastamine X-tee teenuste kaudu Statistikaametile ning ehitisregistri avaandmete kättesaadavuse parandamine.

  Eraldatud toetuse summa: 41664,00€

  Projekt on lõppenud, seatud eesmärgid on täidetud.

  • Tehnilise Järelevalve Ameti elektroonilise side teenistuse menetlusprotsesside ärianalüüs

  Projekti eesmärgiks on läbi viia Tehnilise Järelevalve Ameti  (TJA) elektroonilise side teenistuse menetlusprotsesside ärianalüüs näidates ära võimalikud lahendused klientidele kasutusmugavuse tõstmiseks, menetlusprotsesside efektiivsemaks läbiviimiseks, andmekvaliteedi tõstmiseks ja ametnike töö lihtsustamiseks. Analüüside tulemites tuuakse välja võimalikud lahendused, kuidas muuta TJA elektroonilise side teenistuse poolt pakutavaid avalikke teenuseid kättesaadavamaks ja kasutajakesksemaks, tõsta nende kvaliteeti ning osutada neid nutikamalt ja tõhusamalt.

  Eraldatud toetuse summa: 14 688,00 €

  Projekt on lõppenud, seatud eesmärgid on täidetud.

  • Tehnilise järelevalve infosüsteemi lähtekoodi taaskasutuse analüüs

  Projekti eesmärgiks on analüüsida Tehnilise järelevalve infosüsteemi tarkvara kasutulevõtu võimalusi Lennuametis. Selleks kaardistatakse Lennuameti menetlusprotsesside ja Tehnilise järelevalve infosüsteemi tarkvaras realiseeritud menetlusprotsesside ühisosa ja erinevused. Samuti koostatakse prototüüp selle tarkvaraosa kohta, mida on vaja senises Tehnilise järelevalve infosüsteemi lähtekoodis muuta või täiendada.

  Eraldatud toetuse summa: 39 168,00 €

  Projekt on lõppenud, seatud eesmärgid on täidetud.

  • eIDAS direktiivi rakendamine

  Projekti tulemusena võetakse kaheksas infosüsteemis kasutusele Riigi Infosüsteemi Ameti autentimisteenus TARA, mille abil saab välisriigi kasutaja autentida välisriigi eID-ga MKM-i haldusala e-teenustes. Infosüsteemid, kus kasutatakse dokumentide digitaalset allkirjastamist, võetakse kasutusele ASiC-E formaat. Selline digiallkiri on parima rahvusvahelise ühilduvusega ja pikaajalise tõestusväärtusega.

  Eraldatud toetuse summa: 92 293,20 €

  Tulemus: Projekt on lõppenud, seatud eesmärgid on täidetud. 

  • Ehitisregistri andmetele juurdepääsu säilitamine

  Projekti tulemusena viidi ehitisregistris ehitiste ajalugu ja hooneregistri andmestik praeguse ehitisregistri tarkvara koosseisu ning loobuti vanematest, enne 2014. aastat loodud ehitusregistri tarkvara rakendustest. Selle tulemusena tagati ehitiste vanematele andmetele juurdepääsu säilitamine. Projekti käigus kaasajastati ehitisregistri tarkvara ja andmebaasimootor, mis võimaldab tagada ehitisregistri teenuste senise kvaliteedi taseme säilimise ja võimaluse menetlusi ja ehitusalast järelevalvet tõhusamalt läbi viia. Projekti käigus võeti kasutusele autentimisteenus TARA ja dokumentide digiallkirjastamise formaat ASiC-E. Projektiga loodi ka eeldused ehitisregistri andmete Rahvusarhiivile üleandmiseks pikaajalist kasutatavust võimaldavas vormingus.

  Eraldatud toetuse summa: 279 770,40 €

  Tulemus: Projekt on lõppenud, seatud eesmärgid on täidetud.

  • EHR andmeparandused

  Ehitisregistri (EHR) andmeparandusprojekti eesmärgiks oli parandada registri andmekvaliteeti registripõhise rahvastiku ja eluruumide loenduse (REGREL) läbiviimiseks.

  Selle käigus viidi läbi rida töid, mis hõlmasid andmehaldust ja andmemudeli kaardistamist, andmemudeli optimeerimist, programmkoodi parandust ja andmeaida arendust.
  Töötati välja EHRi andmemudeli ja metainfo haldamise, uuendamise ning andmekvaliteedi reeglistik. Lahendati sünkroniseerimise probleeme aadressiandmete süsteemiga ADS, kasutajaliidest lihtsustati ja sinna lisati automaatkontrolle. Kus oli võimalik REGRELi jaoks kriitilise tähtsusega andmeid automaatkannetega parandada, parandati ehitise kehtival kihil olevaid andmeid.

  Projekti edukas lõpetamine võimaldab andmekvaliteedi parandamisel edasi minna puuduvate andmete leidmise ja EHRi kandmise ehk andmehõive projektidega.

  Eraldatud toetuse summa: 225 379,20 €

  Tulemus: Projekt on lõppenud, seatud eesmärgid on täidetud.

   

  Viimati uuendatud: 25. Veebruar 2020