Terasekaubandus

Terasekaubandus hõlmab peamiselt järgmiseid teemasid:

 • Mitmepoolsed arengud (WTO ja OECD) ja olukord teraseturul.
 • Turulepääsu parandamine ning konkurentsivõime tõstmine terasesektoris.

Antud küsimusi arutatakse peale Lissaboni lepingu jõustumist Euroopa Nõukogu kaubanduspoliitika ekspertkomitees Teras, tekstiil ja teised tööstussektorid (STIS - Steel, Textiles and Other Industrial Sectors), samuti Euroopa Komisjoni Terase siduskomitees (SLC - Steel Liaison Committee).

Suurt rõhku on viimasel ajal pandud EL Komisjoni Turulepääsu nõuandva komitee (Market Access Advisory Committee - MAAC) tööle, kus käsitletakse konkreetseid turulepääsuga seotud probleeme ning leitakse lahendusi spetsiaalsetes töögruppides.

Eesti jaoks on oluline jälgida, et uute lepingutega säiliksid traditsioonilised kaubandusmahud, kvootide kogused oleksid meie ettevõtjatele piisavad ning vastaksid ehitus- ja tööstussektori vajadustele.

Terasekaubandus

Terasekaubandus

Terasetoodete import Euroopa Liidus

Euroopa Liit rakendab teatud kolmandatest riikidest pärit teatavatele raua- ja terasetoodetele eelnevat järelevalvet.

Komisjoni 28. aprilli 2016 rakendusmääruse 2016/670 kohaselt lubatakse määruse I lisas loetletud terase- ja rauatooteid liidus vabasse ringlusesse liikmesriigi pädeva asutuse väljaantud järelevalvedokumendi (surveillance document) esitamisel.
Määrust ei kohaldata saadetistele, mille netokaal jääb alla 2500 kg iga üksiku TARIC koodi puhul (va HS rubriigi 7318 puhul 5000 kg) ning Norrast, Islandilt ja Liechtensteinist pärit toodetele.

Liikmesriigi pädev asutus väljastab järelevalvedokumendi taotlusel märgitud kogusele tasuta ja 5 tööpäeva jooksul. Lisaks taotlusele peab importija esitama ka lisadokumendi, millelt nähtub imporditava kauba kogus (ostu- või müügileping, pro forma arve).
Järelevalvedokument on kehtiv kõikjal liidus, olenemata väljaandvast liikmesriigist ning kehtivusajaks 4 kuud. Kasutamata või osaliselt kasutatud dokumenti võib pikendada veel neljaks kuuks.

Vabasse ringlusesse deklareerimisel tuleb tähele panna, et tehingu sooritamise ühikuhind ei erineks järelevalvedokumendil märgitust kummaski suunas rohkem kui viis protsenti või et importimiseks esitatud toodete koguväärtus või üldkogus ei ületaks järelevalvedokumendil märgitud väärtust või kogust rohkem kui viis protsenti.

Alates 2.02.2019 on järelevalvedokumendi väljastamine peatatud terasetoodetele, mis kuuluvad Komisjoni rakendusmääruse (EL) 2019/159, 31. jaanuar 2019, millega kehtestatakse lõplikud kaitsemeetmed teatavate terasetoodete impordi suhtes, lisasse IV.

Seega on järelevalvedokumentide väljastamine peatatud:

 • kõikidele toodetele, mis kuuluvad rubriikidesse: 7208; 7209; 7210; 7211; 7212; 7213; 7215; 7217; 7219; 7220; 7221; 7222; 7227; 7305 and 7306.
 • toodetele, mis kuuluvad rubriikidesse, välja arvatud:
  • 7214 välja arvatud 7214 10
  • 7216 välja arvatud 7216 61; 7216 69 ja 7216 91
  • 7225 välja arvatud 7225 11
  • 7226 välja arvatud 7226 11
  • 7228 välja arvatud 7228 10 50 ja 7228 40
  • 7301 välja arvatud 7301 20
  • 7302 välja arvatud 7302 10 10; 7302 10 90; 7302 30 ja 7302 90
  • 7304 välja arvatud 7304 51 12; 7304 51 18; 7304 59 32 ja 7304 59 38

Järelevalvedokumendi taotlus

Taotlus täidetakse trükitähtedega.

Euroopa Liidu terase järelevalvedokumendi taotluse vorm »

Juhend (number tähistab sama numbriga lahtrit taotlusel)

1. Täidab dokumendi taotleja. Taotlejaks tuleb märkida ainult see ettevõtja, kellele kaup on adresseeritud. Kindlasti märkida ära ka kontaktisiku nimi ning telefoninumber.

2. Täidab pädev valitsusasutus (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium).

3. Täidab dokumendi taotleja. Kvoodiga hõlmatud periood (st kauba lähetamise aasta).

4. Pädev riiklik asutus, kellele taotlus saadetakse.

5. Vajaduse korral kauba omaniku või taotleja esindaja kontaktid.

6. Kindlasti märkida ära ka eksportija aadress.

7. Päritoluriik on toote valmistamise riik.

8. Saatja riik on riik, kust kaup ELi saadetakse.

9. Kauba nimetus või kaubanduslik kirjeldus.

10. TARIC kood.

11. Kogus kilogrammides, vajadusel muu täiendav ühik (paar või tk).

13. Kauba väärtus eurodes. Terastoodete ja järelevalvedokumentide puhul cif-väärtus ELi tollipiiril.

14. Andmete õigsuse kinnitus taotleja (või tema esindaja) poolt. 

Lisadokumendid

 • Ostu- või müügileping, pro forma arve.

Taotluse esitamine

 • Paberil
  Täidetud litsentsitaotlus tuleb saata Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi siseturu toimimise talitusele aadressil: Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn.
 • Elektroonselt
  Digiallkirjastatud taotlus esitada e-posti aadressil info [at] mkm.ee.

 

Viimati uuendatud: 5. Veebruar 2019